Obsah

Rekonštrukcia a prístavba KD

Rekonštrukcia a prístavba KD sa začala v júni 2010 a dokončená bola v júni 2011.

Realizátorom rekonštrukcie bola firma ABAKUS RS, kde štatutárnym zástupcom je Ing. Július Kissbenedek, ktorého srdečne vítam a stavebným dozorom bol pán Dušan Šulaj, ktorého tiež vítam.

Značnú časť projektu podporila Pôdohospodárska platobná agentúra v rámci stratégie Rozvoja vidieka cez MAS Malohont, ktorého členom je aj Obec Čerenčany.

Prístavba kultúrneho domu v našej obci bola ďalšou etapou zveľaďovania obecných priestorov. Stavebné povolenie na stavebné úpravy obecného úradu a kultúrneho domu bolo vydané v roku 1999. V rámci týchto úprav sa postupne vybudovala zastrešená terasa pred obecným úradom, sociálne zariadenia a miestnosť nad sociálnym zariadením, ktorá patrí k priestorom pohostinstva.

Prístavba kultúrneho domu poslúži k rozšíreniu kapacity sály. V budúcnosti nás čaká zaobstaranie opony na javisku (odhad ceny 2700 eur), zakúpenie stoličiek a stolov ( 8000 eur), aby zrekonštruované priestory účelne a esteticky splnili svoju funkciu. Keďže prístavba spĺňa podmienku bezbariérového prístupu najbližšie voľby v marci 2012 budú prebiehať v týchto priestoroch. Na záver by som sa chcela ešte raz poďakovať za realizáciu prístavby kultúrneho domu Ing. Júliusovi Kissbenedekovi a pánovi Dušanovi Šulajovi. Ďalej chcem poďakovať predchádzajúcemu vedeniu obecného úradu.- bývalému starostovi pánovi Milošovi Očenášovi, bývalému obecnému zastupiteľstvu obce a všetkým, ktorí prispeli k úspešnému ukončeniu diela.