Obsah

Základná príprava členov DHZO

V obci Čerenčany sa konalo školenie na základnú prípravu členov dobrovoľného hasičského zboru obce v dňoch 1-2.4.2017 a 9-10.4.2017.
V roku 2012 obec dala preškoliť 4 členov DHZ, v roku 2014 7 členov DHZ a v roku 2017 12 členov DHZ.
Práca DHZ je je dobrovoľná činnosť bez nároku na odmenu. Aj touto cestou sa chcem poďakovať všetkým zúčastneným, že venovali svoj voľný čas a absolvovali odbornú prípravu členov DHZO.
starostka obce Mgr. Zuzana Študencová

Témami programu odbornej prípravy boli:

1. Právne predpisy na úseku ochrany pred požiarmi,

2. Organizácia výkon služby v hasičských jednotkách,

3. Technický výcvik s hasičskou technikou a vecnými prostriedkami,

4. Základné procesy horenia, hasiace látky a zásady ich používania,

5. Metodika zdolávania požiarov a vykonávania záchranných prác,

6. Zásady poskytovania predlekárskej prvej pomoci,

7. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na pracovisku a pri zásahovej činnosti.