Obsah

Štatút obce

Typ: ostatné
Štatút obce Čerenčany bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Čerenčany dňa 19. 12. 2018 uznesením č. 8/2/2018.

Štatút obce Čerenčany bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Čerenčany dňa 19. 12. 2018 uznesením č. 8/2/2018.

Štatút obce Čerenčany je základnou vnútornou právnou normou obce Čerenčany. Všetky uznesenia obecných orgánov a iné vnútorné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.

Zmeny a doplnky tohto Štatútu obce a návrh nového Štatútu obce schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Čerenčany  3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

 


Príloha

Vytvorené: 14. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 14. 1. 2019 10:13
Autor: Mgr. Zuzana Študencová