Obsah

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Typ: ostatné
Obec Čerenčany vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 a následne Obchodného zákonníka v súlade s uznesením OcZ č. 32/6/2019 zo dňa 04.04.2019 a vyzýva na podanie návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku obce - pozemku parc. č. C KN č. 24 vedený ako záhrada o výmere cca 238 m2, vedená na LV 233 v kat. území Čerenčany.

Bližšie informácie v prílohe.

Príloha

Vytvorené: 27. 5. 2019
Posledná aktualizácia: 27. 5. 2019 11:04
Autor: Mgr. Zuzana Študencová