Obsah

Spôsob separovania odpadu v obci Čerenčany

 KOMUNÁLNY ODPAD

 • je odpad z domácností
 • VZN č.2/2008 a dodatok č. 1 z 10.12.2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území  obce    Čerenčany
 • vývoz každú stredu v párnom týždni
 • základný poplatok na jednu domácnosť je 17,10 € čo predstavuje 9 ks žetónov na jeden kalendárny rok
 • každý ďalší žetón je spoplatnený 1,9 €/ks
 • splatnosť poplatku je do 31.03. 

VEĽKOOBJEMNÝ ODPAD , ODPAD Z CINTORÍNA

 • veľkoobjemový komunálny odpad je odpad, ktorý sa pre svoj objem nezmestí do bežných smetných nádob pri rodinných doch (rozobratý nábytok, koberce, wc misy, veľké nádoby  a iné) – kontajner je umiestnený celoročne v zbernom dvore pri Obecnom úrade, ktorý je dostupný počas úradných hodín.  
 • veľkokapacitný kontajner sa nachádza v areály cintorína, ktorý je určený len pre odpad z cintorína – vývoz 2 x ročne

PET FĽAŠE + POLYSTYRÉN

 • plastové fľaše od minerálnych a stolových vôd, z rôznych nápojov, tetrapaky (obaly od mlieka a džúsov), malé kelímky, igelitové vrecia a sáčky
 • polystýrén uložený v sáčkoch
 • vývoz zabezpečuje firma Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota – vývoz 6 x ročne podľa plánu zberu
 • fľaše je potrebné pre zníženie objemu postláčať, uzavrieť

SKLO

 • na zber skla slúžia 1100 l kontajnery, ktoré sú rozmiestnené po obci v počte 6 ks
 • vývoz skla zabezpečuje firma Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota – vývoz 6 x ročne podľa plánu zberu

PAPIER

 • medzi papier zaraďujeme: noviny, časopisy, katalógy, prospekty, reklamné letáky, listy, staré zošity, bloky, knihy
 • výkup papiera zabezpečuje firma Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota – vývoz 4 x ročne  podľa plánu zberu- výkup sa uskutočňuje pred Obecným úradom v Čerenčanoch  od 9.00 hod. do 10.00 hod.
 • papier je potrebné zviazať do balíkov

NEBEZPEČNÉ ODPADY a ELEKTROODPADY

 • oprávnená organizácia zabezpečí vývoz ekovozidlom dvakrát do roka firma Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota
 • občania budú o podrobnostiach vývozu informovaní prostredníctvom miestneho rozhlasu, na stránke obce Čerenčany a letákmi

BIOODPAD – odpad z údržby zelene

 • odpad z kosenia trávy, hrabania lístia, orezávania stromov, pozberové zvyšky ovocia a zeleniny
 • vývoz vlastnými dopravnými prostriedkami na miestne kompostovisko v Čerenčanoch
 • kompostovisko je otvorené od jari do jesene – každú sobotu v čase od 9.00 hod. do 17.00 hod. – zmena otváracích hodí sa môže meniť podľa potrieb obyvateľov
 • v prípade nepriaznivého počasia je kompostovisko  zatvorené

ZBER POUŽITÉHO OBLEČENIA

- Firma Humana People to People Slovakia o.z. zbiera použité oblečenie, obuv a odevy, lôžkoviny, stolnú bielizeň, tašky, kožené a kožušinové odevy a doplnky.

- kontajner na zber použitého oblečenia sa nachádza vo dvore OÚ

 

Plán zberu TKO a SZ v obci Čerenčany  2018

Brantner dispečing 0902 980 955 - volajte v prípade reklamácie pri odvoze TKO

Brantner, tel:047/563 19 36 ,e-mail: brantnergemer@brantner.com

Výkup papiera v určených dňoch od 9.00 hod. do 10.00 hod. pred OÚ Čerenčany

Január

Zber TKO

10.1.2018

22.1.2018

 

Sklo

29.1.2018

 

 

Plasty

23.1.2018

 

 

Február

Zber TKO

5.2.2018

19.2.2018

 

Marec

Zber TKO

5.3.2018

19.3.2018

 

Sklo

23.3.2018

 

 

Papier

3.3.2018

 

 

Plasty

20.3.2018

 

 

Elektro + NO

2.3.2018

 

 

Apríl

Zber TKO

5.4.2018

16.4.2018

30.4.2018

Máj

Zber TKO

14.5.2018

28.5.2018

 

Sklo

28.5.2018

 

 

Plasty

29.5.2018

 

 

Jún

Zber TKO

11.6.2018

25.6.2018

 

Papier

2.6.2018

 

 

Júl

Zber TKO

9.7.2018

23.7.2018

 

Plasty

24.7.2018

 

 

Sklo

16.7.2018

 

 

August

Zber TKO

6.8.2018

20.8.2018

 

Elektro + NO

2.8.2018

 

 

September

Zber TKO

3.9.2018

17.9.2018

 

Papier

8.9.2018

 

 

Plasty

17.9.2018

 

 

Október

Zber TKO

1.10.2018

15.10.2018

29.10.2018

Sklo

2.10.2018

 

 

November

Zber TKO

12.11.2018

26.11.2018

 

Sklo

23.11.2018

 

 

Plasty

26.11.2018

 

 

December

Zber TKO

10.12.2018

24.12.2018

 

 

Papier

1.12.2018