Obsah

Základná príprava členov hasičských jednotiek

Typ: ostatné
V obci Čerenčany sa dňa 9.4.2017 konala základná príprava členov hasičských jednotiek podľa § 17 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Na základe výsledkov overenia odbornej spôsobilosti komisiou zo dňa 4.4.2017, určenou zriaďovateľom Dobrovoľného hasičského zboru obce (DHZO) zo dňa 4.4.2017 potvrdili absolvovanie základnej prípravy členov hasičských jednotiek menovaným účastníkom:

1. František Študenc                                                    7. Marek Caban

2. Pavel Kučerák                                                          8. Pavel Bakor

3. Peter Astaloš                                                           9. Miroslav Komora

4. Pavel Kyzek                                                            10. Jozef Hibler  

5. Michal Kyzek                                                          11. Peter Šefčík

6. Peter Babic                                                             12. Jaroslav Caban

Základnú prípravu v Jelšave absolvovali 30.9.2012 menovaní účastníci

1. Eduard Janský

2. Michal Gál

3. Tomáš Talán

4. Maroš Szentesi

Základnú prípravu v Čerenčanoch absolvovali 16.3.2014 menovaní účastníci

1. Eva Ulická

2. Eva Hulinová

3. Tomáš Sojka

4. Zuzana Študencová

5. Jaroslav Miniarik

6. Soňa Vontorčíková

7. Jarmila Molnárová

Starostka obce Čerenčany Mgr. Zuzana Študencová  podľa § 33 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov menuje uvedených členov do funkcie hasič dobrovoľného hasičského zboru obce Čerenčany.

Úlohy člena jednotky

a) dostaviť sa pri vyhlásení požirneho poplachu v obci čo najskôr na hasičskú zbrojnicu,

b) vykonávať podľa rozkazov veliteľa činnosti spojené s likvidáciou mimoriadnej udalosti, zásah pri požiari, popr. iné záchranné práce,

c) zúčastniť sa na odbornj príprave v rozsahu stanovenom plánom odbornej prípravy členov jednotky,

d) podrobiť sa pravidelnej zdravotnej prehliadke podľa vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách,

e) používať pri zásahu, výcviku a údržbe osobnú výstroj, výzbroj a osobné ochranné pracovné prostriedky,

f) podieľať sa na výzvu veliteľa na údržbe hasičskej techniky a iných vecných prostriedkov, najmä zásahu.

Starostka obce Mgr. Zuzana Študencová vyslovuje poďakovanie všetkým zúčastneným, ktorí obetovali svoj voľný čas.

Verím, že nadobudnuté skúsenosti zúročia, keď to bude obec a jej obyvatelia najviac potrebovať.


Vytvorené: 5. 6. 2017
Posledná aktualizácia: 13. 10. 2017 11:21
Autor: PhDr. Zuzana Študencová