Obsah

Rekonštrukcia kamerového systému v obci Čerenčany a ČOV Čerenčany

Typ: ostatné | náš tip
kamerový systémVážení občania, v obci Čerenčany sa uskutoční rekonštrukcia kamerového systému. Rekonštrukcia kamerového systému v obci a na ČOV Čerenčany bude ukončená do 30.6.2018. Veríme, že rekonštrukcia kamerového systému zvýši bezpečnosť obyvateľov našej obce.

Obec Čerenčany má kamerový a elektronický zabezpečovací systém v obci od roku 2010 (Zmluva o dielo č. 06/2010 v prílohe).

 • Dňa 7.7.2016 starostka obce informovala poslancov o potrebe kamerového systému na obecnej ČOV kvôli zvýšeniu bezpečnosti a kontroly objektu majetku obce. Obecné zastupiteľstvo poverilo poslanca OZ Bc. Jána Drugdu vrámci bezpečnostného systému na ČOV Čerenčany vypracovať návrh technického zabezpečenia a cenovú kalkuláciu kamerového systému.
 • Dňa 14.6.2016 sa na  zasadnutí OZ Čerenčany poslanci  dohodli na doplnení podkladov na prieskum trhu, kde sa uvažovalo s 2 ks kvalitných kamier ( vstup do obce a pred OÚ)  s centrálnym sledovaním na OÚ. OZ poverilo poslanca OZ Ing. Andrea Škorňu vypracovať návrh technického zabezpečenia a cenovú kalkuláciu kamerového systému.
 • Dňa 19.7.2016 predložili poslanci OZ Bc. Ján Drugda a Ing. Andrej Škorňa cenové ponuky na kamerový systém na ČOV Čerenčany.  Poslanci OZ zobrali na vedomie predložené ponuky a uznesením schválili realizáciu kamerového systému na ČOV Čerenčany firmou DJNET, Čerenčany v spolupráci s poslancom OZ Ing. A. Škorňom do 31.8.2016.
 • Dňa 10.10.2016 na zasadnutí OZ sa termín realizácie kamerovéo systému ČOV Čerenčany firmou DJNET z finančných dôvodov a pracovného vyťaženia oddialil do 31.10.2016.
 • Dňa 19.12.2016 sa poslanci OZ rozhodli  dať vypracovať novú kamerovú štúdiu pre obec Čerenčany a ČOV Čerenčany, z dôvodu, že firma DJNET nezrealizovala kamerový systém Čerenčany,
 • Dňa 2.3.2017 starostka obce opätovne informovala poslancov OZ o potrebe rekonštruovať a doplniť nové kamery v obci a vybudovanie kamerového systému na ČOV Čerenčany.
 • Dňa 8.6.2017 starostka obce opäť predložila tému rekonštrukcie kamerového systému v obci a ČOV Čerenčany. kde zdôraznila potrebu investovať viac finančných prostriedkov do bezpečnosti majetku a obyvateľov obce. Tu sa rozhodlo umiestniť cca 10 kamier a oslovenie nových možných dodávateľov.
 • Dňa 25.7.2017 starostka obce rokovala s konateľom firmy DUG s.r.o. Rim. Sobota p. Urbanom ohľadom rekonštrukcie kamerového systému v obci, ďalej rokovala s firmou Adasko group s.r.o. Sušany p. Adamom
 • Dňa 18.10.2017 sa konalo pracovné stretnutie kameového a elektronického zabezpečovanieho systému v obci s poslancami OZ a konateľmi firiem, kde sa upresnila špecifikácia zákazky kamerového systému v obci a na ČOV.
 • Dňa 30.11.2017 starostka obce predložila poslancom OZ dve možnosti návrhu realizácie  rekonštrukcie kamerového systému v obci a ČOV Čerenčany. Z dôvodu rovnosti hlasovania nebolo rozhodnuté a preto poslanec OZ Ing. A. Škorňa vypracoval tabuľku s novou  špecifikáciou zákazky.
 • Dňa 18.12.2017 poslanci OZ rozhodli z doručených cenových ponúk v rámci prieskumu trhu, že dodávateľom kamerového systému v obci Čerenčany a ČOV Čerenčany je firma DUG s.r.o. Rim. Sobota.
 • Dňa 15.2.2018 starostka obce zvolala pracovné stretnutie s poslancami OZ s hlavným bodom probramu - pripomienkovanie k zaslanej Zmluve o dielo .... s firmou DUG s.r.o. (zápisnica v prílohe).
 • Dňa 15.3.2018 starostka obce uskutočnila pracovné  stretnutie  so zástupcami firmy DUG s.r.o. Rim. Sobota, kde sa upresnili  posledé dôležité informácie pred realizáciou kamerovéh systému. Realizácia kamerového systému sa začne po podpísaní Zmluvy o dielo začiatkom apríla 2018. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo najneskôr do 30.6.2018. (zápisnica v prílohe).

 

 

 

 


Prílohy

Vytvorené: 15. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 15. 3. 2018 12:51
Autor: Mgr. Zuzana Študencová