Obsah

Fotogaléria

Prezentácia za rok 2013

Vážení spoluobčania,
opäť je tu ten čarovný čas Vianoc, čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní a priatelia, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme si popriali vzájomnú úctu a lásku.
Čas, kedy sa snažíme aspoň na malú chvíľu zastaviť, zaspomínať si na krásne chvíle prežité v tomto roku. Mnohí z nás si isto spomenú aj na svojich blízkych , ktorí sú ďaleko, ba dokonca už, bohužiaľ, nie sú medzi nami, ale stále žijú v našich srdciach a spomienkach. Spoločné prežité chvíle radosti, pokory a odpustenia sú tým najkrajším darčekom, ktorý si môžeme dať. Zachovajme si posvätnú úctu k týmto sviatkom, sviatkom pokoja, lásky a porozumenia.
Tento čas je aj časom bilancovania. Pri tejto príležitosti Vám chcem, vážení spoluobčania, poďakovať za Vašu prácu v tomto roku, v domácnostiach, na pracoviskách a hlavne tým, ktorí pracovali v prospech našej obce. Preto mi, milí spoluobčania, dovoľte, aby som Vám zaželala nielen vo svojom mene, ale aj v mene pracovníkov obecného úradu a poslancov obecného zastupiteľstva radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov. Želám Vám, aby sa splnili vaše priania, očakávania a predsavzatia. Našim deťom , aby si pod vianočným stromčekom našli ten najkrajší darček, aký si vysnívali. Zvlášť chcem pozdraviť chorých spoluobčanov a popriať im skoré uzdravenie a veľa psychických a fyzických síl.

Pri tejto príležitosti je vhodné zaspomínať si na celý rok 2013, aby sme sa v našej rekapitulácii potešili z vykonanej práce v rámci činnosti obecného úradu:

–          v mesiaci december 2012 obec Čerenčany v spolupráci s OZ Čerienka a Reedukačným detským centrom Čerenčany usporiadala vianočné posedenie pre občanov obce

–          v januári aktivační pracovníci pod vedením Ondreja Kmeťa zrekonštruovali priestory kuchynky pri sále KD. Pri rekonštrukcii sa využilo pôvodné zariadenie kuchyne z MŠ

–          9.2.2013 sa v knižnici obecného úradu uskutočnila výročná členská schôdza ZO SZCHO

–          31. 1. 2013 OZ Čerienka usporiadalo maškarný ples

–          slávnostná kolaudácia požiarnej zbrojnice spojená s okresným kolom DHZ a memoriálom Ing. V. Ulického. Odovzdávanie ocenení členom DHZ Čerenčany

–          ako každý rok sa obec zúčastnila akcie Deň zeme, ktoré organizuje mikroregión RaR

–          7.5.2013 sa na futbalovom ihrisku pálila vatra víťazstva

–          v letných a jesenných mesiacoch prebiehalo upratovanie verejných priestranstiev a záhrady v areály bývalej MŠ

–          4.6.2013 Deň detí na V. Skálniku organizované v rámci mikroregiónu RaR

–          v júli 2013 sa členky speváckej skupiny Čerenčianka a členky OZ Čerienka zúčastnili akcie Dedina ožíva v Drienčanoch. Prezentovali sa spevom a vlastnoručne upečenými koláčikmi a pečivom. Predávali aj kapustnicu.

–          v auguste OZ Čerienka v spolupráci s DHZ Čerenčany pripravili na ihrisku športový deň

–          v októbri obec pristúpila k oprave cestných komunikácii za poskytnutú dotáciu zo ŠR v sume 1400 eur. Opravovali sa výtlky na ulici Železničnej a ul. Záhradnej až do vyčerpania uvedenej dotácie.

–          v septembri sme pristúpili k rekonštrukcii a prekládke autobusovej zastávky tak, aby slúžila svojmu účelu

–          v októbri sa uskutočnila každoročná výstava drobných zvierat, ktorú organizuje ZO SZCHO v Čerenčanoch

–          počas sychravých jesenných dní obec pristúpila k rekonštrukcii knižnice, pôvodné nátery bolo nutné odstrániť a naniesť nové, taktiež sme obnovili podlahu novým linoleom. Práce vykonávali opäť aktivační pracovníci.

–          pomaly je tomu už rok, čo obecný úrad pristúpil k riešeniu otázok vysporiadania pozemkov pod cestnými komunikáciami v našej obci.

Ulica nová – výstavba rodinných domov prebiehala v 80 – tych rokoch minulého storočia. Keďže sa pri výstavbe zanedbalo vysporiadanie pozemkov pod cestnou komunikáciou musí obecný úrad riešiť tento problém v súčastnosti na naliehanie občanov tejto ulice. OZ schválilo po neustálom apelovaní starostky na 3 krát uskutočnenie jednoduchých pozemkových úprav na tejto komunikácii. Proces je v plnom prúde a vysporiadanie prebehne do polovice roku 2015.Predpokladaná cena pozemkových úprav bude 13 000 eur z rozpočtu obce. Na základe stretnutia s projektantkou p. Mokošovou sa v tejto dobe vyhotovujú stavebné projekty na cestné komunikácie v našej obci a občania budú na konzultáciu s ňou ohľadom projektov pozvaní v ¼ 2013, kde si môžu uplatniť svoje pripomienky k projektom.

–          v roku 2013 bola dokončená výstavba II. IBV ulica J. Kanku

–          ulica Záhradná patrila medzi tie, ktoré doteraz neboli vlastníctvom obce. Nakoľko aj túto komunikáciu z 50- tych. rokov minulého storočia je nutné rekonštruovať, obecný úrad pristúpil k vysporiadaniu vlastníckych vzťahov. Parcela pod komunikáciou bola orná pôda a patrila SR.V ¼ 2014 prejde parcela pod komunikáciou pod obec. Stavebný projekt sa pripravuje.

–          2 najstaršia ulica v obci, ulica Železničná bude tiež zaradená do plánu rekonštrukcii cestných komunikácii a pripravuje sa projekt

–          ulica Sady je pre nás tiež prioritou. Nakoľko na tejto ulici nie je urobená kanalizácia, v rámci projektovej dokumentácie bude zahrnuté aj výstavba kanalizácie a vybudovanie odvodňovacieho kanála kôli protipovodňovej ochrane. Nakoľko došlo pri vykonávaní Registrácii obnovenej evidencie pozemkov v našej obci k chybe a parcela pod cestnou komunikáciou zmizla, obecný úrad požiadal o opravu ROEP a po zasadnutí komisie  sa chyba opravila. Obec predbežne rokuje s majiteľmi vedľajších parciel o odkúpení, pretože naša parcela je úzka na nami projektované dielo- „ Kompletná infraštruktúra a cestná komunikácia s odvodňovacím kanálom na ulici Sady“

 

Teraz by som rada ukončila prezentáciu poďakovaním kolektívu spolupracovníkov obecného úradu, poslancov OZ,  aktivačných pracovníkov a aktívnych občanov, ktorí nám pomáhajú spríjemňovať život v obci a zveľaďovať naše spoločné vlastníctvo.
Šťastné a veselé vianočné sviatky a všetko dobré v roku 2014.