Obsah

Mas Malohont - plánovanie a voľby

Členovia MAS hodnotili, plánovali aj volili
Posledný aprílový deň (30.04.) patril zasadnutiu Zhromaždenia členov MAS v Lukovištiach, kde členovia MAS zhodnotili činnosť a hospodárenie MAS za rok 2018, oboznámili sa s plánmi na rok 2019 a zvolili si nové zloženie orgánov MAS na nasledujúce 4 roky.
Za účelom zhodnotenia činnosti MAS za rok 2018 sa takmer po roku stretlo 46 členov a 10 nečlenov MAS. Manažérka MAS zrekapitulovala aktivity MAS v roku 2018, ktoré boli zamerané najmä na:

ďalšie administratívne úkony súvisiace so schválením stratégie miestneho rozvoja a s prípravami na vyhlásenie prvých výziev
podporu regionálneho značenia miestnych produktov GEMER-MALOHONT
realizáciu grantového programu MAS
vzdelávacie a informačné aktivity
propagáciu regiónu
pomoc pri príprave žiadostí o dotácie pre miestne subjekty.
Druhá časť zasadnutia patrila predstaveniu plánu činnosti a rozpočtu na rok 2019, ako aj informáciám o stave implementácie stratégie miestneho rozvoja ku koncu roka 2018 a o plánovaných výzvach v roku 2019.
Posledný blok programu patril voľbám do orgánov MAS, v ktorých si členovia MAS zvolili Výbor MAS (výkonný orgán) a Dozornú radu (kontrolný orgán) na ďalšie 4 roky. Okrem toho schválili návrh kandidátov do Výberovej komisie MAS a Monitorovacieho výboru MAS, ktorých bude na najbližšom zasadnutí voliť novozvolený Výbor MAS. Všetky uvedené funkcie sú vykonávané členmi MAS bez nároku na odmenu.

Do Výboru MAS boli zvolení:
Ing. Oľga Maciaková
Peter Švoňava
Mgr. Zuzana Študencová
Ondrej Knechta
Ing. Norbert Keľo
Ing. Miroslav Porubiak
Ing. Július Šimon
Mgr. Stanislava Zvarová
Ingrid Palatinusová
Ing. Vladimír Šándor
Miloš Očenáš
Do Dozornej rady boli zvolení:
Ján Matej
Elena Bútorová
Michaela Ridzoňová
zdroj MAS MALOHONT.
Ing. Miroslava Vargová, manažérka MAS
Foto: Bc. Kristína Furmanová, administratívna pracovníčka MAS