Obsah

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Čerenčany 

 • kalendárny rok 2018 je:  34,31 %

 • kalendárny rok 2019 je 25,56 %
 • kalendárny rok 2020 je 29,76 %

Spôsob separovania odpadu v obci Čerenčany

 KOMUNÁLNY ODPAD

 • je odpad z domácností
 • VZN č.3/2019  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 • Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Čerenčany
 • vývoz každý druhý pondelok - podľa harmonogramu 
 • frekvencia zberu komunálneho odpadu je 26 odvozov za rok
 • jeden žetón = jedna zberná nádoba s objemom 120 l, cena 0,025 €/liter
 • frekvencia  vývozu v obci je regulovaná  povinnosťou zakúpiť určené množstvo žetónov

a) 1 osoba trvalo žijúca v domácnosti = 4 žetóny (12 €)

b) 2 osoby trvalo žijúce v domácnosti = 7 žetónov (21 €)

c) 3 a viac osôb trvalo žijúcich v domácnosti = 9 žetónov (27 €)

 • každý ďalší žetón je spoplatnený 3,00 €/ks
 • splatnosť poplatku je do 31.03. 

VEĽKOOBJEMNÝ ODPAD , ODPAD Z CINTORÍNA

 • veľkoobjemový komunálny odpad je odpad, ktorý sa pre svoj objem nezmestí do bežných smetných nádob pri rodinných doch (rozobratý nábytok, koberce, wc misy, veľké nádoby  a iné) – kontajner je umiestnený celoročne v zbernom dvore pri Obecnom úrade, ktorý je dostupný počas úradných hodín.  
 • veľkokapacitný kontajner sa nachádza v areály cintorína, ktorý je určený len pre odpad z cintorína – vývoz 2 x ročne

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD

 •  je odpad, ktorý vznikne z bežných udržiavacích prác, na vykonanie ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie napr.: zmesy betónu, tehnly, obkladačiek a dlaždíc, keramika pod.
 • občania môžu drobný stavebný odpad odplatne odovzdať na obci
 • kontajner je umiestnený pri Obecnom úrade  a je dostupný počas pracovnej doby
 • poplatok za DSO je vo výške 0,050 €/kg

PET FĽAŠE + POLYSTYRÉN

 • plastové fľaše od minerálnych a stolových vôd, z rôznych nápojov, tetrapaky (obaly od mlieka a džúsov), malé kelímky, igelitové vrecia a sáčky
 • polystýrén uložený v sáčkoch
 • vývoz zabezpečuje firma Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota – vývoz 6 x ročne podľa plánu zberu
 • fľaše je potrebné pre zníženie objemu postláčať, uzavrieť

SKLO

 • na zber skla slúžia 1100 l kontajnery, ktoré sú rozmiestnené po obci v počte 6 ks
 • vývoz skla zabezpečuje firma Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota – vývoz 6 x ročne podľa plánu zberu

PAPIER

 • medzi papier zaraďujeme: noviny, časopisy, katalógy, prospekty, reklamné letáky, listy, staré zošity, bloky, knihy
 • výkup papiera zabezpečuje firma Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota – vývoz 4 x ročne  podľa plánu zberu- výkup sa uskutočňuje pred Obecným úradom v Čerenčanoch  od 9.00 hod. do 10.00 hod.
 • papier je potrebné zviazať do balíkov

NEBEZPEČNÉ ODPADY a ELEKTROODPADY

 • oprávnená organizácia zabezpečí vývoz ekovozidlom dvakrát do roka firma Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota
 • občania budú o podrobnostiach vývozu informovaní prostredníctvom miestneho rozhlasu, na stránke obce Čerenčany a letákmi

BIOODPAD – odpad z údržby zelene

 • odpad z kosenia trávy, hrabania lístia, orezávania stromov, pozberové zvyšky ovocia a zeleniny
 • vývoz vlastnými dopravnými prostriedkami na miestne kompostovisko v Čerenčanoch
 • kompostovisko je otvorené od jari do jesene – každú sobotu v čase od 9.00 hod. do 17.00 hod. – zmena otváracích hodí sa môže meniť podľa potrieb obyvateľov
 • v prípade nepriaznivého počasia je kompostovisko  zatvorené

ZBER POUŽITÉHO OBLEČENIA

- Firma Humana People to People Slovakia o.z. zbiera použité oblečenie, obuv a odevy, lôžkoviny, stolnú bielizeň, tašky, kožené a kožušinové odevy a doplnky.

- kontajner na zber použitého oblečenia sa nachádza vo dvore OÚ