Obsah

Nový Čerenčiansky chrám a jeho posvätenie

Roku pána 1826 v májovom mesiaci začali Čerenčany stavať nový chrám a ten starý vedľa postavený pred príchodom Husitov , v roku 1827 zbúrali, lebo bol malý a tmavý.

Toho času bol tu slova Božieho kazateľom vysoko učený muž Samuel Kollár. Ale matka cirkev mala len 22 hospodárov a skladala sa z troch alebo štyroch želiarov / chudobných poddaných/ , preto sa vybrali na doporučenie pána velebného superintendenta Pavla Jozeffy k samému najjasnejšiemu kráľovi Františkovi s prosbou, aby dovolil po krajine hore – dole suplikovať /vyberať peňažné príspevky/ na kostol a hľadať potrebnú pomoc. On nielenže dovolil, ale ako dobrý a múdry otec svojich poddaných sám cez vrchnosť publikoval po všetkých dedičných krajinách, aby podarúnky na nový Čerenčiansky chrám zhromažďovali a na prislúchajúce miesto odosielali. Na tento spôsob cez košický tridsiatok prijala cirkev do 600 zlatých v šajnoch /papierové zmenky/ najviac z Ősterajchu. I cirkev mala kapitál skladajúci sa z 1200 zlatých a medzi obyvateľmi na interes rozdelený. K tomu proporciálne rozdelený poldvor, zvlášť dvor, veľké lúky a orané prielohy z ktorých potrebný kapitál za prenájom prichádzal.

Keď sa začal nový chrám stavať bol toho času kurátorom Michal Halassy, no ale pred ním Ondrej a Ján Májoš ako kurátori rozličného materiálu a 450 zlatých a 10 krajciarov boli nachystali. Michal Halasscy kurátoroval za štyri roky a vybudoval na kostole všetky múry a strechu dal postaviť z jedľového dreva. Strovil tak za tieto štyri roky na túto stavbu 3725 zlatých a 36 Kr. v peniazoch papierových. Za ním bol kurátorom Ondrej Liptay, totiž do roku 1830. V roku 1831 urobil pri našom kostole nasledujúce práce:

Prikryl strechu a krov na kostole so škridlami a na chóre sa vyvakoval chrám, pretože bol za štyri roky s organom a sakristiou zamurovaný. Organ bol položený na svoje miesto. Strovil tak za dva roky na budovanie kostola 1364 zlaté 19 Kr. v šajnoch.

Potom nasledoval kurátor Michal Czaban, ktorý dal na chóre urobiť okno a sakristia sa prikryla škridlami. Kostol sa z vnútra vyvakoval. Na toto dielo vynaložil za dva roky 1637 zlatých a 44 Kr. Za ním kurátoroval Ján Zólyomi, pod ktorým sa robili v kostole lavice muroval sa oltár i kanceľ, kostol sa vykladal tehlami a sobotský stolár robil dvere. Vôkol kostola sa robil múr, vakoval a bielil sa z vnútra i z vonku. I vchod  pred kostolom zvaný front bol postavený. Za tri roky kurátovania vynaložil na práce 2031 zlatých a 34 Kr. v šajnoch.

Po ňom bol kurátorom Pavol Ondrejovits rodu zemianskeho a to síce na tri roky. Tento dal mramorizovať, farbiť a pozlacovať oltár, kanceľ, organ a lavice, kúpil nové hodvábne prikrývadlo zo zlatou čipkou na oltár. Dal urobiť majstrovi stolárovi Moravčíkovi i drevenú záhradku s dvierkami pred oltár. Vynaložil tak na toto všetko 1274 zlatých a 20 Kr.

Posledným kurátorom pri tomto veľkom diele bol Pavol Czaban, ktorý na rozličné výdavky a opravy ako aj na obraz na oltári a za mosadzný luster uprostred chrámu vydal z cirkevnej kasy 729 zl. 24 Kr v šajnoch.

A tak stavanie a budovanie chrámu okrem veľkej práce cirkevníkov stálo 11.213 zlatých v šajnoch 10 Kr.

Čerenčanci stavali tento chrám 14 rokov totiž od roku 1826 až do roku 1839. Potom v roku 1840 dňa 4.októbra / 16.nedeľu po Svätej Trojici/ tento chrám pánu Bohu posvätili za prítomnosti veľkého zhromaždenia rozličného rádu s stavu kresťanov prostredníctvom dôstojného pána superintendenta Povola Jozeffy .

Pred oltárom stál superintendent s dvoma kňazmi a prostredníctvom nábožnej modlitby pokrstil chrám. Hrachovský pán farár Daniel Valentinyi spísal ľúbezný príhodný text. Z kancľa kázal slovensky domáci kňaz Ondrej Czener a po ňom velebný pán senior Michal Kollemheyer kázal po maďarsky. Po týchto kázaniach posväcoval   za kaplana Sobotský slova Božeho kazateľ Ján Szonor, vysoko učeného a mladého muža Nathánaël Hoznek syna Pokoradského učiteľa p. Ludvika Hozneka. Pri tomto posväcovaní stáli pri oltári s pánom superintendentom s dvomi kňazmi ako pomocný

Emericus Lausek Pilanský i Stepan Lipták Pondelský. Prítomný bol aj Kokavský pán farár Stepan Pekár i Skálnický Jozef Longauer. Po vykonanom posvätení kaplána, keď pán superintendent vykonal záverečnú reč i k cirkvi matky Čerenčianskej i ku kaplánovi nasledovalo požehnanie, ktoré biskup od oltára dal všetkým prítomným a bol koniec poctám božským.

Pri tomto posväcovaní chrámu boli prítomní: pán vicišpán vysoko urodzený Samuel Draskótzy i so svojimi solgabírovcami / Obecný slúžny/ totiž vysoko urodzení páni Alexander Kende, František Malatiský a Eugen Kubínyi, dvaja kalvinskí kňazi zo Soboty a iní mnohí, ktorí boli povolaní listami. Obed bol pripravený vo farskom a školskom príbytku, pri ktorom viac než sto rozličného rádu sedelo a cirkev spotrebovala na tento obed 157 zlatých v zmenkách t.j. šajnoch. K tomuto obedu daroval cirkevný inšpektor spolu so seniormi vysokourodzený pán Štepan Szontagh jeden sud starého dobrého vína, k tomu na kostol daroval 50 zlatých a dve železné tabule na dverové prahy. Pani vysoko urodzená Korponay Juliana z Oždian poslala tiež na oferu pri posväcovaní 10 zlatých. Ofera sama o sebe činila toho času 80 zlatých a 24 Kr. v šajnoch a podarúnky 154 zlaté. /O tomto pozrite druhý protokol do ktorého sa príjmy a výdajky zapisovali. /

Majstri, ktorí tento chrám stavali, budovali a okrášľovali boli nasledujúci:

Murársky majstri: boli z Rimavskej Soboty dvaja bratia František a Anton Kalocsayovci.

Tesársky majster: bol Ján Háger z Lučenca rodom z nemeckej zemi.

Maliarsky majster, ktorý oltár, kanceľ, organ, lavice a dvere zamaľoval , pozlátil a nad oltár vymaľoval pekný obraz– menoval sa Július Michal Szabó z Miškolca za všetko maľovanie a pozlacovanie + rám i obraz dostal od cirkvi1230 zlatých v šajnoch.

K tomuto posväcovaniu chrámu listami boli povolaní zemskí pánovia všetci, ktorí Čerenčanom vládli obidvaja vicepáni s tromi solgabírovcami a iní mnohí susední pánovia k tomu všetci malohontskí kňazi a učitelia, ale pre nepríhodnosť časov neprišli všetci.

Nechávame vtedy chrám tento Bohu všadeprítomnému posvätený na mnohé a dlhé časy k okrase a k vzdelaniu Čerenčancom a ich potomkom na pokoji.

Pamiatka založenia a posvätenia tohto chrámu bude sa vždy po Michalovi v tú nedeľu svätiť a pripomínať.

Spísané a preložené zo str. 314 a 315 protokolu „Protocollum Ecclesia Cserencsientis Evangelica Augustana ConfessionisContinens Acta ab Anno 1814 per Samuelem Kollar Ecclesia Cserents VD Ministrum descripta, et per Andream Czener, Succesforem prioris, ab Anno 1931. die 16 Januarii fideliter continuata.“odvolávajúc sa na stranu 90 a z nasledujúcich z tohto protokolu.

Poznámka: Toto je 1. posvätenie kostola,

  1. posvätenie bolo až 29.9.1861 kedy bola dostavaná veža a upravený kostol, pretože bolo potrebné spevniť a podmurovať vežové stĺpy. Veža bola dovtedy bola vystavaná až nad organ. Vežu staval rimavskosobotský majster František Mikš.

V Čerenčanoch 24.8.2014.

Elena Šefčíková.