Obsah

Mikroregión Rimava a Rimavica

obrazok

MR Rimava a Rimavica je nezisková organizácia založená v roku 1999 ôsmimi susediacimi obcami v okrese Rimavská Sobota (Rimavské Zalužany, Hrachovo, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Kociha, Vyšný Skálnik, Nižný Skálnik a Lehota na Rimavicou), ktoré začali neformálne spolupracovať ako spoločenstvo obcí Mikrooblasť Rimava – Rimavica. Neskôr sa pripojili ďalšie obce, občianské združenia a podnikateľské subjekty.

Členovia združenia:

 • 15 obcí: Čerenčany, Hrachovo, Kociha, Kružno, Lehota nad Rimavicou, Nižný Skálnik, Ožďany, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Selce, Sušany, Veľké Teriakovce, Vyšný Skálnik, Zacharovce
 • 3 podnikateľské subjekty: KEĽO A SYNOVIA s.r.o. Veľké Teriakovce – poľnohospodárstvo a lesníctvo
  AGROKOL spol. s r.o. Rimavská Baňa – poľnohospodárstvo
  Poľnofarma MOGBI spol. s r.o. Hrachovo – poľnohospodárstvo
 • 1 Občianske združenie: OZ OZVENY Hrachovo

Je členom Miestnej akčnej skupiny MALOHONT.

Hlavný ciel združenia:  Koordinácia činností obcí mikroregiónu Rimava a Rimavica i ostatných subjektov v regióne vo všetkých oblastiach regionálneho rozvoja s cieľom skvalitniť životné podmienky obyvateľov tohto regiónu.

Za týmto účelom vykonáva združenie predovšetkým tieto činnosti:

 1. Spolupráca obcí pri riešení problémov a úloh odpadového hospodárstva
 2. Ochrana životného prostredia a protipovodňová prevencia
 3. Obnova a udržiavanie kultúrnych a historických pamiatok v mikroregióne
 4. Rozvoj kultúrnej a športovej činnosti
 5. Obnova remesiel a ochrana ľudových tradícií
 6. Príprava a realizácia programov zameraných proti vandalizmu a rozkrádaniu
 7. Podpora a oživenie regionálnej ekonomiky s využitím miestnych zdrojov /hlavne s cieľom znížiť nezamestnanosť/
 8. Rozvoj miestnej demokracie a partnerskej spolupráce obcí a miestnych subjektov
 9. Systematické informovanie obyvateľov mikroregiónu o živote a činnosti
 10. Podpora cestovného ruchu

Kontakt: 
Mikroregión Rimava a Rimavica
Adresa sídla: Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo
www.rimavarimavica.sk

Tel.: 047/5695 533
Fax: 047/5695 562

Ondrej Knechta
predseda MR Rimava a Rimavica
0910 916 270
obechrachovo@stonline.sk

Elena Kubaliaková
finančná manažérka MR Rimava a Rimavica
0905 715814
ozveny@ozveny.sk

Ing. Henrieta Struhárová
manažérka MR Rimava a Rimavica
0908 473 225
struharovahenrieta@gmail.com

zdroj: http://www.regionmalohont.sk/mikroregion-rimava-rimavica/