Obsah

.RIMAVSKÁ ZELENÁ CESTIČKA

Po desiatich rokoch sa opäť oprášila myšlienka vybudovania cyklotrasy - Rimavská zelená cestička.

Mikroregión RIMAVA a RIMAVICA, záujmové združenie právnických osôb v týchto dňoch podáva žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku vo výške 30 000,00 €.

Predmetom žiadosti je vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie na výstavbu cyklotrasy Rimavská zelená cesta vrátane majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod uvedenou trasou. Cieľom projektu je pripraviť riešené územie a podklady pre následnú výstavbu cyklotrasy, ktoré budú slúžiť ako príloha k žiadostiam o nenávratný finančný príspevok. Jedná sa o plánovaný cyklistický chodník (v zmysle normy STN 73 6110) medzi mestom Rimavská Sobota a obcou Hrachovo v celkovej dĺžke 11 kilometrov, ktorý bude viesť obcami Čerenčany, Veľké Teriakovce, Nižný Skálnik, Vyšný Skálnik a Hrachovo. Uvedená cyklotrasa má charakter všeobecnej infraštruktúry, bude bezplatná, verejne využívaná a prístupná pre všetkých bez obmedzení. Okrem dopravy do a zo zamestnania alebo k verejným službám bude súžiť aj na rekreačné účely.

Správy

Pracovné stretnutie poslancov a starostky  1

Pracovné stretnutie poslancov a starostky

Dňa 26. 2. 2018 o 17.00 hod.sa uskutočnilo pracovné stretnutie, kde hlavným bodom programu bolo vydanie súhlasného/nesúhlasného stanoviska k žiadosti o regionálny príspevok pre úhradu výdavkov 30 000,00 € spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie na výstavbu cyklotrasy Rimavská zelená cesta. Vybrané obce Mikroregiónu Rimava a Rimavica: Čerenčany, Veľké Teriakovce, Nižný Skálnik, Vyšný Skálnik, Hrachovo s dobou realizácie máj 2018 - december 2019. Všetci poslanci súhlasili s vydaním súhlasného stanoviska k podanej žiadosti ŽoRP. celý text

ostatné | 27. 2. 2018 | Autor: PhDr. Zuzana Študencová