Obsah

výmena okien na budove Obecného úradu v Čerenčanoch

Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytlo dotáciu vo výške 5 000,00 € na základe uznesenia vlády číslo 59 zo dňa 12.2.2019. Dotácia je účelovo určená na bežné výdavky na akciu - výmena okien na budove obecného úradu. V mesiaci júl prebieha VO na dodávateľa. Dotáciu sa musí vyčerpať do 31.12.2019.