Obsah

Rekonštrukcia kamerového systému

Rekonštrukcia kamerového systému si vyžadovala výmenu a doplnenie 13 kamier v obci. Jedna kamera je umiestnené na ČOV Čerenčany v Rimavskej Sobote. Veríme, že nové kamery budú slúžiť svojmu účelu.

Obec Čerenčany má kamerový a elektronický zabezpečovací systém v obci od roku 2010.

 • Dňa 7.7.2016 starostka obce informovala poslancov o potrebe kamerového systému na obecnej ČOV kvôli zvýšeniu bezpečnosti a kontroly objektu majetku obce. Obecné zastupiteľstvo poverilo poslanca OZ Bc. Jána Drugdu vrámci bezpečnostného systému na ČOV Čerenčany vypracovať návrh technického zabezpečenia a cenovú kalkuláciu kamerového systému.
 • Dňa 14.6.2016 sa na  zasadnutí OZ Čerenčany poslanci  dohodli na doplnení podkladov na prieskum trhu, kde sa uvažovalo s 2 ks kvalitných kamier ( vstup do obce a pred OÚ)  s centrálnym sledovaním na OÚ. OZ poverilo poslanca OZ Ing. Andrea Škorňu vypracovať návrh technického zabezpečenia a cenovú kalkuláciu kamerového systému.
 • Dňa 19.7.2016 predložili poslanci OZ Bc. Ján Drugda a Ing. Andrej Škorňa cenové ponuky na kamerový systém na ČOV Čerenčany.  Poslanci OZ zobrali na vedomie predložené ponuky a uznesením schválili realizáciu kamerového systému na ČOV Čerenčany firmou DJNET, Čerenčany v spolupráci s poslancom OZ Ing. A. Škorňom do 31.8.2016.
 • Dňa 10.10.2016 na zasadnutí OZ sa termín realizácie kamerovéo systému ČOV Čerenčany firmou DJNET z ... dôvodov a pracovného vyťaženia oddialil do 31.10.2016.
 • Dňa 19.12.2016 sa poslanci OZ rozhodli  dať vypracovať novú kamerovú štúdiu pre obec Čerenčany a ČOV Čerenčany, z dôvodu, že firma DJNET nezrealizovala kamerový systém Čerenčany,
 • Dňa 2.3.2017 starostka obce opätovne informovala poslancov OZ o potrebe rekonštruovať a doplniť nové kamery v obci a vybudovanie kamerového systému na ČOV Čerenčany.
 • Dňa 8.6.2017 starostka obce opäť predložila tému rekonštrukcie kamerového systému v obci a ČOV Čerenčany. kde zdôraznila potrebu investovať viac finančných prostriedkov do bezpečnosti majetku a obyvateľov obce. Tu sa rozhodlo umiestniť cca 10 kamier a oslovenie nových možných dodávateľov.
 • Dňa 25.7.2017 starostka obce rokovala s konateľom firmy DUG s.r.o. Rim. Sobota p. Urbanom ohľadom rekonštrukcie kamerového systému v obci, ďalej rokovala s firmou Adasko group s.r.o. Sušany p. Adamom
 • Dňa 18.10.2017 sa konalo pracovné stretnutie kameového a elektronického zabezpečovanieho systému v obci s poslancami OZ a konateľmi firiem, kde sa upresnila špecifikácia zákazky kamerového systému v obci a na ČOV.
 • Dňa 30.11.2017 starostka obce predložila poslancom OZ dve možnosti návrhu realizácie  rekonštrukcie kamerového systému v obci a ČOV Čerenčany. Z dôvodu rovnosti hlasovania nebolo rozhodnuté a preto poslanec OZ Ing. A. Škorňa vypracoval tabuľku s novou  špecifikáciou zákazky.
 • Dňa 18.12.2017 poslanci OZ rozhodli z doručených cenových ponúk v rámci prieskumu trhu, že dodávateľom kamerového systému v obci Čerenčany a ČOV Čerenčany je firma DUG s.r.o. Rim. Sobota.
 • Dňa 15.2.2018 starostka obce zvolala pracovné stretnutie s poslancami OZ s hlavným bodom probramu - pripomienkovanie k zaslanej Zmluve o dielo .... s firmou DUG s.r.o. 
 • Dňa 15.3.2018 starostka obce uskutočnila pracovné  stretnutie  so zástupcami firmy DUG s.r.o. Rim. Sobota, kde sa upresnili  posledé dôležité informácie pred realizáciou kamerovéh systému. Realizácia kamerového systému v obci je už ukončené.