Obsah

Správy

Štatút obce Čerenčany 1

Štatút obce Čerenčany

Štatút obce Čerenčany bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Čerenčany dňa 19. 12. 2018 uznesením č. 8/2/2018.

Štatút obce Čerenčany je základnou vnútornou právnou normou obce Čerenčany. Všetky uznesenia obecných orgánov a iné vnútorné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.

Zmeny a doplnky tohto Štatútu obce a návrh nového Štatútu obce schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Čerenčany 3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.


celý text

ostatné | 14. 1. 2019 | Autor: PhDr. Zuzana Študencová