Obsah

PHSR 2015 – 2022

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu RIMAVA a RIMAVICA na roky 2015 – 2022

Jeho cieľom je sformulovať predstavu o smerovaní obce, ktorá vyjadruje ekonomické a sociálne záujmy jej občanov a zároveň je v súlade s prijatými koncepciami štátu, vyššieho územného celku, rezortnými stratégiami, záujmami ochrany životného prostredia, kultúrneho dedičstva a pod.
Je to koncepčný dokument, ktorého základom je vymedzenie hlavných problémov, ktoré sú pre hospodársky a sociálny rozvoj územia spoločné a zároveň vytýčenie opatrení, ktoré by mali prispieť k riešeniu týchto problémov.
PHSR je „živý“ dokument, ktorý stanovuje základné body smerovania obce a je možné ho v priebehu realizácie rozvojových aktivít obce podľa potreby aktualizovať.
PHSR schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Potrebu zabezpečenia PHSR ustanovuje zákon č. 539/2008 Z. z. o podporuje regionálneho rozvoja, v znení zákona 309/2014 Z. z., ktorý definuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce ako strednodobý programový dokument, obsahujúci analýzu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, hlavné smery jej vývoja, ustanovenie cieľov, prvoradých potrieb a úloh vo všetkých oblastiach života obce. Súčasťou programu je aj návrh jeho administratívneho a finančného zabezpečenia.

Zákon stanovuje aj úlohy, týkajúce sa vypracovávania, schvaľovania, zabezpečenia plnenia a pravidelného vyhodnocovania predmetného programového dokumentu. Pri spracovaní programu boli rešpektované zásady regionálnej politiky vlády Slovenskej republiky a princípy regionálnej politiky Európskej únie zakotvené najmä v nariadení Rady (ES) č. 1266/1999 (nariadenie o štrukturálnych fondoch).

Akčný plán je konkrétny a záväzný harmonogram činností súvisiacich s rozvojom obce v jednotlivých oblastiach sociálno-ekonomického rozvoja, vychádza zo stratégie, je jej logickou súčasťou a realizuje sa prostredníctvom konkrétnych nosných a podporných projektov. Akčný plán je súčasťou PHSR.

Dokument   je spracovaný ako strednodobý strategický plánovací dokument pre trvalo udržateľný rozvoj územia na základe zákazky mikroregiónu Rimava a Rimavica.  Mikroregión tvorí spolu obcí, z toho 15 obcí, z toho 13 z okresu Rimavská Sobota (Čerenčany, Hrachovo, Kociha, Kružno, Lehota nad Rimavicou, Nižný Skálnik, Ožďany, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Veľké Teriakovce, Vyšný Skálnik a Zacharovce) a dve z okresu Poltár (Selce, Sušany).

Dokument tu ku stiahnutiu .pdf, 7,36 MB

Výsledky tu ku stiahnutiu .pdf, 446 kB