Obsah

Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

 

 

V súlade s ustanoveniami § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") je obec Čerenčany verejným obstarávateľom.

 

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

 

Verejný obstarávateľ:   Obec Čerenčany
Sídlo:     S. Kollára 33/24, 979 01 Čerenčany                    
IČO:   00649988                        

DIČ:      2021275795                     
Bankové spojenie:  VÚB a.s. Rimavská Sobota     

Číslo účtu:        17220392/0200          
Štatutárny zástupca:     Mgr. Zuzana Študencová, starostka obce
Telefónne číslo:      0907 857 861     
e-mail:     obec@cerencany.sk          

Kontaktná osoba:Miroslava Škorňová

Telefónne číslo:  047/5811807         
e-mail:     obec@cerencany.sk

 

 

Verejným obstarávaním podľa uvedeného zákona sú postupy, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce a zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní. Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

Oznámenie o zadávaní podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska, oznámenie o zadávaní nadlimitných zákaziek a ďalšie informácie týkajúce sa verejného obstarávania obec zverejňuje na internetovej stránke obce  www.cerencany.sk a v profile verejného obstarávateľa zriadenom na internetovej stránke www.uvo.gov.sk.