Obsah

Všeobecné záväzné nariadenie

VZN

Nariadenie č. 2-91 Nariadenie obce Čerenčany, kotrým sa upravuje čistenie, údržba verejných priestranstiev a ochrana verejného poriadku na území obce

Nariadenie obce o podmienkach podnikania v obci Čerenčanyč. 3-1993

Nariadenie obce-používanie symbolov obce č.2/1994

Štatút obce Čerenčany

VZN č. 2-1993 Nariadenie obce Čerenčany o poplatkoch za pracovné úkony vykonané obecným úradom v Čerenčanoch + Doplnok č. 1/2000

VZN č. 2/2019 - Dodatok č. 1

VZN č. 4/2019 o miestnych daniach na území obce

VZN č.1-2001

VZN č.1-2013 o odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie a o pripojení nehnuteľností na verejnú kanalizáciu na území obce Čerenčany

VZN č.1-2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Čerenčany

VZN č.1-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Čerenčany

VZN č.1-2017 o vedení kroniky obce Čerenčany

VZN č.1/2019 o dani z nehnuteľnosti na území obce

VZN č.2-2008 .- dodatok č.1

VZN č.2-2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Čerenčany

VZN č.2-2016 prevádzkový poriadok pre pohrebisko a dom smútku v katastri obce Čerenčany

VZN č.2-2017 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Čerenčany

VZN č.3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyč. 2/2008

VZN o podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových zvierat v k.ú. Čerenčanyč.1-2003

Stránka