Máj 20 2015

Výstraha Slovenského hydrometeorologického ústavu

Vážení občania,

SHMÚ  vydal výstrahu druhého stupeňa pre náš okres na jav: búrky.

Trvanie javu: 20.5.2015 od 19:00 do 22:00 hod.

 

Máj 07 2015

Pozvánka na zapálenie Vatry víťazstva

Vážení občania,

starostka obce v Čerenčanoch Vám oznamuje,

 

že dňa 8. mája 2015 (piatok) so začiatkom 20,00 hod.

 

sa uskutoční na futbalovom ihrisku v Čerenčanoch zapálenie Vatry víťazstva na počesť 70. výročia ukončenia druhej svetovej vojny.

Občianske združenie Čerienka pripraví guľáš, občerstvenie zabezpečí prenajímateľ Pohostinstva v Čerenčanoch.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

Mar 24 2015

Výzva občanom

Výzva občanom

Vážení občania.

Predsedovia komisií sa obracajú s výzvou na občanov celej našej obce, ktorí majú záujem pracovať ako členovia:

 

–  komisie kultúry a športu (spolupôsobí pri koordinácii kultúrnych činností, posudzuje návrh na ochranu kultúrnych pamiatok, spolupôsobí pri tvorbe kalendára kultúrnych pamiatok, posudzuje návrhy na rozvoj telesnej kultúry a iné),

komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia (posudzuje projekty na čerpanie fondov, posudzuje vlastnú investičnú činnosť, posudzuje návrhy na rozvoj verejného osvetlenia, územnoplánovaciu dokumentáciu obce a iné),

komisie ochrany a verejného poriadku (predkladá podnety na zabezpečenie verejného poriadku, spolupôsobí pri riešení susedských sporov, podáva podnety na ochranu majetku obce a občanov, podáva podnety na zabezpečenie poriadku v obci a iné),

komisie ochrany verejného záujmu (prijíma každoročne písomné oznámenia starostu a poslancov obce podľa ústavného zákona, posudzuje nezlučiteľnosť funkcie, podáva podnety príslušnému DÚ na začatie konania na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení, predkladá návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a iné),

komisie ekonomickej (prejednáva návrh rozpočtu obce, VZN, prijatie úverov a pôžičiek, dohliada na hospodárenie a nakladanie s majetkom obce, posudzuje návrhy na zabezpečenie sociálnej starostlivosti v obci o starých, osamelých, chorých a sociálne slabších občanov a iné).

aby sa prihlásili osobne na Obecnom úrade v Čerenčanoch v pracovných dňoch v čase od 8,00 hod. do 16,00 hod., alebo na e-mailovej adrese: obec@cerencany.sk

do 31. marca 2015

 

Ďakujeme

Feb 19 2015

2 % PRE NAŠE OBČIANSKE ZDRUŽENIE ČERIENKA

čerienka

Feb 17 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015

NázovDátumVeľkosťVidené
Návrh rozpočtu na rok 20152015 / 02 / 1760.0 KiB101

Staršie «