Obsah

Záložky

26.03.2020

Náhradný termín zberu plastov v obci Čerenčany 1

Náhradný termín zberu plastov v obci Čerenčany

Vážení občania, spoločnosť Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota vám oznamuje, že dňa 28.03.2020 (v sobotu) bude zber plastov v obci Čerenčany. Ďakujeme za pochopenie.

Detail

25.03.2020

Príspevok pri narodení dieťaťa

Príspevok pri narodení dieťaťa

Jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa sa poskytuje matke, ktoré má trvalý pobyt v obci Čerenčany a podá si žiadosť na predpísanom tlačive a to najneskôr do dovŕšenia 6 mesiacov veku dieťaťa. Za oprávnenú osobu sa považuje žena, ktorá dieťa porodila a mala ku dňu narodenia dieťaťa trvalý pobyt v obci Čerenčany. Príspevok pri narodení dieťaťa sa poskytuje v sume 100 eur. Čo treba urobiť? 1. Na Obecný úrad v Čerenčanoch je potrebné najskôr po uplynutí 28 dní života dieťaťa doručiť vyplnené tlačivo - Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pri narodení dieťaťa (ďalej len „žiadosť'), ktoré je zverejnené na webovej stránke obce www.cerencany.sk alebo na obecnom úrade. 2. K písomnej žiadosti je oprávnená osoba povinná priložiť fotokópiu aktuálneho rodného listu dieťaťa. 3. Žiadateľ je oprávnený požiadať o poskytnutie príspevku v bežnom roku, kedy sa dieťa narodilo, najneskôr do dovŕšenia 6 mesiacov veku dieťaťa. Príspevok upravujú Zásady poskytovania jednorazového nenávratného finančného príspevku obce Čerenčany pri narodení dieťaťa. Príspevok bude oprávnenej osobe vyplatený v hotovosti alebo priamym prevodom na účet.

Detail

24.03.2020

Vážení občania 1

Vážení občania

Spoločnosť Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota vám oznamuje, že dňa 25.3.2020 sa z technických príčin ruší zber plastov v našej obci Čerenčany. Náhradný termín Vám včas oznámime. Ďakujeme za pochopenie.

Detail

24.03.2020

Zmena úradných hodín na Obecnom úrade v Čerenčanoch 1

Zmena úradných hodín na Obecnom úrade v Čerenčanoch

Vážení občania, vzhľadom na mimoriadnu situáciu a opatrenia zamerané na ochranu zdravia pred ochorením COVID-19 prechádzame s účinnosťou od 16.3.2020 až do odvolania na zmenu stránkových hodín. Stránky budú vybavované: Telefonicky: 047/ 58 11 807, 0907 857 861 e-mailom: obec@cerencany.sk poštová schránka pri OÚ pre doručenie žiadostí a inej korešpondencie osobne: po telefonickom dohovore Úradné hodiny: PONDELOK 8.00 -11.00 hod. UTOROK nestránkový deň STREDA 8.00 -11.00 hod. ŠTVRTOK nestránkový deň PIATOK 8.00 -11.00 hod. Za pochopenie ďakujeme

Detail

20.03.2020

Posledná rozlúčka

Posledná rozlúčka so zosnulou p. Alicou Novekovou bude v piatok 20. marca 2020 o 15,00 hod. v Dome smútku v Čerenčanoch.

Detail

18.03.2020

Služba občanom pri zabezpečení základných nákupov

Služba občanom pri zabezpečení základných nákupov

Vážení občania, v rámci krízovej situácie ponúka Obec Čerenčany v spolupráci s DHZ Čerenčany službu zabezpečenia základných nákupov predovšetkým seniorom, osamelo žijúcim ľuďom a ľuďom s obmedzenými možnosťami pohybu. Od pondelku 23.3.2020 si budú môcť v čase od 08.00 do 11.00 h telefonicky na tel. č. 047/58 11 807 nahlásiť, čo potrebujú nakúpiť: základné potraviny, hygienické potreby, lieky z e-receptu. Určená osoba z obce urobí nákup v miestnych potravinách a v poobedňajších hodinách tovar rozdistribuuje a na základe bločku mu občan nákup vyplatí. Donáška liekov z e-receptu je podmienená ich dostupnosťou v lekárňach. Pre lieky sa pôjde 1 x v týždni. Chceme uchrániť najrizikovejších, ktorými sú starší občania. Pre nich by nákaza mohla znamenať vážne zdravotné problémy, preto by sme ich chceli vyzvať, aby sa zdržiavali doma a v rámci svojej ochrany využili túto službu Obce Čerenčany a DHZ Čerenčany.

Detail

17.03.2020

Hlásenie v obecnom rozhlase 17.3.2020 1

Hlásenie v obecnom rozhlase 17.3.2020

Vážení občania, - na žiadosť pani Anny Ďurčíkovej o zmenu otváracích hodín v Potravinách ANJA Čerenčany, Vám oznamujeme nasledovnú zmenu. Potraviny ANJA budú otvorené od 23.3.2020 nasledovne: pondelok: 6.00 - 12.00, utorok: zatvorené, streda: 6.00 - 12.00, štvrtok: zatvorené, piatok: 6.00 - 14.00, sobota: zatvorené, nedeľa: zatvorené. - bezpečnostná rada kraja Banská Bystrica nariaďuje obmedzenie pohybu obyvateľov po verejných parkoch a detských ihriskách - Slovenská pošta žiada obyvateľov obce používať pri kontakte s doručovateľmi pošty vlastné pero a prekrytie úst, ďalej žiada obyvateľov s cestovateľskou anamnézou, aby si dali tento oznam o karanténe na viditeľné miesto na bránu. Obecný úrad žiada týchto obyvateľov v karanténe, aby nám to oznámili na Obecný úrad. - Obec Čerenčany v spolupráci s DHZ Čerenčany ponúka od 23.3.2020 pomoc pre dôchodcov a ohrozené osoby donášku základných potravín a liekov z e-receptu. Telefonické nahlasovanie nákupu a liekov v čase od 08.00 do 11.00 h. Nákup bude donesený v popoludňajších hodinách v pondelok, stredu a piatok. Lieky podľa dostupnosti v lekárňach.

Detail

17.03.2020

Zmena otváracích hodín Potraviny ANJA v obci Čerenčany

Vážení občania, na žiadosť Anny Ďurčíkovej o zmenu otváracích hodín Potraviny ANJA v obci Čerenčany, Vám oznamujeme zmenu. Otváracie hodiny Potravín ANJA sú aktuálne od 23.3.2020 nasledovne: Pondelok: 6.00 - 12.00 Utorok: zatvorené Streda: 6.00 - 12.00 Štvrtok: zatvorené Piatok: 6.00 - 14.00 Za porozumenie ďakujeme.

Detail

17.03.2020

Usmernenie z kancelárie Združenia miest  a obcí

Usmernenie z kancelárie Združenia miest a obcí

PhDr. Michal KALIŇÁK, PhD. ústredný riaditeľ Kancelárie Združenie miest a obcí Slovenska poslali na obce nasledovné usmernenia: "chcem Vás informovať, že sme požiadali o usmernenie k vyplácaniu sociálnych dávok, čo je mimoriadne aktuálne v týchto dňoch. Informáciu nájdete na tomto linku https://www.zmos.sk/na-vyplacanie-socialnych-davok-bude-dohliadat-aj-policia-oznam/mid/405616/.html#m_405616 Ďalej posielam oznámenie pre poskytovateľov ambulantnej formy sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou https://www.zmos.sk/oznamenie-pre-poskytovatelov-ambulantnej-formy-socialnej-sluzby-v-zariadeniach-podmienenych-odkazanostou-oznam/mid/405616/.html#m_405616 Informáciu o koronavíruse a spracovaní GDPR nájdete na tomto linku https://www.zmos.sk/koronavirus-a-gdpr-oznam/mid/405616/.html#m_405616 Zároveň Vás chcem informovať o kampani, ktorá sa týka osvety vo vzťahu k noseniu rúška. V prílohe Vám posielam obrázky kampane #ruskoniejehanba https://www.zmos.sk/-ruskoniejehanba--oznam/mid/405616/.html#m_405616 a #rukarukumyje https://www.zmos.sk/-rukarukumyje-oznam/mid/405616/.html#m_405616 info od pána primára Milana Kulkovského, ktorá v pozitívnom prístupe motivuje ľudí k tomu, aby nosili rúško. Možno bude aj z Vašej strany dobré využiť obrázky na web stránke, alebo na sociálnych sieťach, nakoľko sa stáva súčasťou informačnej a teda aj preventívnej kampane. Posielame tiež informáciu k prevencii, ktorú by bolo vhodné priblížiť obyvateľom cez web stránky, sociálne siete a využitím obecného rozhlasu. Infrmáciu sme spracovali s lekármi, ktorí sa mimoriadne angažujú v boji s koronavírusom a je tiež v maďarskom jazyku. Nájdete ju na tomto linku https://www.zmos.sk/dajme-vediet-ze-prevencia-ma-vyznam--oznam/mid/405616/.html#m_405616 Aktuálne prijaté Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky platné od včerajšieho popoludnia nájdete na tomto linku http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4100:uvz-sr-opatrenie-uradu-verejneho-zdravotnictva-sr-pri-ohrozeni-verejneho-zdravia-snuinnosou-od-16032020&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153 Tiež si Vás dovolím informovať o tom, že doposiaľ sme neobdržali jasnú informáciu o distribúcii rúšok, dovolím si na Vás apelovať, aby ste v rámci svojich možností propagovali domácu výrobu ochranných rúšok a ich distribúciu k seniorom, osamelým, telesne postihnutým. K ľuďom, ktorí v týchto neľahkých časoch viac ako inokedy potrebujú, aby sme na nich mysleli. Máme informácie o tom, ako niektoré samosprávy začínajú orientovať svoje aktivity na zabezpečenie donášky potravín pre určité skupiny obyvateľov. Ak budete mať informáciu o takýchto samosprávach, prosím dajte mi vedieť, aby sme to dokázali šíriť aj prostredníctvom facebooku ZMOS, nech je to inšpirácia pre ostatné samosprávy."

Detail

16.03.2020

Čistenie  dát v IS Register adries

Čistenie dát v IS Register adries

Vážení občania, v nadväznosti na pripravované zreferenčnenie dát /záväznosť údajov/ v IS Registri adries a ich využitie orgánmi verejnej správy v zmysle zákona o E-governmente ako aj územnú prípravu na Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, je nevyhnuté, aby údaje v registri adries korešpondovali so skutočným stavom v obci a aby obce a mestá mali evidenciu bytových a nebytových budov v 100 % stave. Údaje poznačené červenou farbou sú doplnené Obecným úradom Čerenčany k 16.3.2020. Žiadame Vás o ich následnú kontrolu. V prípade zistených nejasností, nás prosím kontaktujte telefonicky alebo e-mailom. Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

Detail

13.03.2020

Výrub topoľov - dopravné obmedzenie

Výrub topoľov - dopravné obmedzenie

Topole nachádzajúce sa pri ceste III/2772 Čerenčany spojka presahujú svoju životnosť 50 rokov a ich zdravotný stav nie je dobrý, majú poškodené kmene i drevo v jadre stromov, ktoré plní statickú funkciu. Za dlhé roky vyrástli do veľkej výšky a zostarli. Chatrný stav niektorých z nich preverila v týchto dňoch veterná smršť, kedy jeden objemný strom víchrica vyvrátila. Našťastie padol do poľa, nie na cestnú komunikáciu. Jeden topoľ bol ulomený v jeho vrcholci a tento hrubý kmeň dopadol priamo na vozovku, kde v tom čase prechádzalo osobné vozidlo. Z ostatných topoľov popadalo veľa odlomených konárov a občania sa necítia bezpečne. Pre obec Čerenčany boli podnety obyvateľov hlavne po tejto udalosti, signálom pre radikálnejšie riešenie súčasného stavu. Na základe vydaných povolení Vás žiadame o rešpektovanie dopravného obmedzenia, zvýšenie opatrnosti, pozornosti na uvedenom úseku. Výrub topoľov sa plánuje uskutočniť od 16.3.2020 od 7,30 hod. podľa poveternostných podmienok. Cesta bude uzavretá počas časového intervalu cca 15 minút - počas odstránenia stromu a následne bude opäť prejazdná. Ďakujeme za vaše pochopenie a trpezlivosť.

Detail

13.03.2020

Informácie pri volaniach občanov v súvislosti s koronavírusom

Informácie pri volaniach občanov v súvislosti s koronavírusom

Ako postupovať pri volaniach občanov v súvislosti s koronavírusom a vyhlásenou mimoriadnou situáciou a prijatými opatreniami zo strany štátu? - Pri príjme volaní od občanov s podozrením na výskyt koronavírusu, operátor/operačný dôstojník zabezpečí spracovanie týchto volaní v spolupráci s operátormi Záchrannej zdravotnej služby; operátor krajského operačného strediska záchrannej zdravotnej služby zabezpečí vyslanie dedikovaného vozidla na odber vzoriek, postupuje podľa svojich interných predpisov a taktiež informuje územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. - Občana, ktorý volá kvôli samotnému koronavírusu a nehlási prípad podozrenia nákazy upozornite, že volá na tiesňovú linku určenú pre stavy tiesne a informujte, že na podávania informácií o koronavíruse slúžia linky Úradu verejného zdravotníctva, linky regionálnych úradov verejného zdravotníctva a taktiež, že ich všeobecný ošetrujúci lekár ich telefonicky usmerní. Informácie získajú aj na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva. Nech skúsia zavolať na 0800 221 234 alebo 0917 222 682 alebo 0917 426 075. - Pri opakujúcich sa informatívnych volaniach slušne upozornite volajúceho, že blokuje tiesňovú linku a volá neoprávnene a že nie ste pracovník call centra ani nemáte na starosti informačnú linku a neviete mu kvalifikovane zodpovedať na jeho otázky a naozaj musí zavolať tam, kde sa tematike vo veci ktorej volá, venujú. - Občana, ktorý volá a nejde o stav tiesne ani mimoriadnu udalosť a dožaduje sa informácií, ktoré ani nepatria pod gesciu Ministerstva vnútra SR informujte, podľa povahy otázok, napríklad, že: - K tomu či musí podstúpiť karanténu, keď prejde cez hranice – nech sa obratí na Úrad verejného zdravotníctva, resp. regionálny úrad verejného zdravotníctva cez ich infolinky. Skúste zavolať na 0800 221 234 alebo 0917 222 682 alebo 0917 426 075. - K tomu, či je nejako obmedzené zásobovanie, preprava, doprava cez hranice s inými štátmi, k tomu, že niekto musí niečo previesť, či už ako tovar alebo ako dopravca – nech sa obráti na Ministerstvo hospodárstva SR, resp. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, kde mu budú vedieť poskytnúť informácie, keďže tieto otázky nespadajú do pôsobnosti MV SR. Skúste zavolať na 02/4854 1111 alebo 02/5949 4111. - Pri otázkach k výrobe, činnosti výrobných podnikov - nech sa obratí na Ministerstvo hospodárstva SR. Skúste zavolať na 02/4854 1111. - Pri otázkach školských výletov, zájazdov, vyučovania, prerušenia činnosti škôl a obdobne - nech sa obratí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Skúste zavolať na 02/59 374 111. - Pri otázkach kultúrnych akcií a návštev kín, divadiel, filharmónií - nech sa obratí na Ministerstvo kultúry SR. Skúste zavolať na 02/2048 2111 alebo 02/2048 2114. - Fungovanie taxi služieb, autobusových a železničných dopravcov - nech sa obratí na Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Skúste zavolať na 02/5949 4111. Všetky vyššie uvedené čísla sú infolinky iných ministerstiev, za ktorých dostupnosť neručíte. Analogicky pri ďalších otázkach podľa ich povahy je potrebné odporúčať ten rezort, ktorý usudzujete, že problematiku, na ktorú sa občan dopytuje, má v gescii.

Detail

12.03.2020

Režim nestránkových dní na Obecnom úrade

Režim nestránkových dní na Obecnom úrade

Dňa 12.3.2020 od 06:00 hod. bola vyhlásená mimoriadna situácia na území Slovenskej republiky Obecný úrad Čerenčany prechádza na režim nestránkových dní. Stránky budú vybavované: telefonicky: 047/ 58 11 807, 0907 857 861 e-mailom: obec@cerencany.sk Osobná návšteva Obecného úradu v Čerenčanoch je možná len v nevyhnutných prípadoch.

Detail

12.03.2020

Výzva starostu obce pre obyvateľov k zodpovednému prístupu

Výzva starostu obce pre obyvateľov k zodpovednému prístupu

Žiadam obyvateľov obce Čerenčany, aby prehodnotili nutnosť osobnej návštevy na Obecnom úrade, z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu. Využite možnosť vybavenia svojich požiadaviek prostredníctvom telefonickej komunikácie alebo e-mailom. Tiež sú zrušené všetky kultúrne, športové a verejné akcie organizované na území obce Čerenčany až do odvolania štátnych orgánov. Kontakty Obecného úradu v Čerenčanoch: Mobilné telefónne číslo: 0907 857 861 Pevná linka: 047/ 58 11 807 E-mail adresa: obec@cerencany.sk Vyzývame všetkých obyvateľov obce, aby v záujme ochrany svojho zdravia zvážili nutnosť návštev akýchkoľvek úradov a zdržiavali sa v čo najväčšej miere doma. Zodpovedné správanie nás všetkých je jediná cesta ako predísť šíreniu koronavírusu a preto Vás prosím, aby ste dodržiavali všetky odporúčania štátnych orgánov a samosprávy.

Detail

11.03.2020

Verejné vyhlášky vydané Úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s koronavírušom COVID-19 1

Verejné vyhlášky vydané Úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s koronavírušom COVID-19

V súvislosti s koronavírusom COVID-19 pre ďalšie informácie je zriadený kontakt na RÚVZ Rimavská Sobota telefon : +421918542763 mail : rs.epid@uvzsr.sk VEREJNÁ VYHLÁŠKA – ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 48 ods.4 pism. e) zákona č.355/2007 Z.Z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia. VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Detail

10.03.2020

Oznámenie 1

Oznámenie - predchádzanie šírenia vírusu - platnosť od 10.03.2020

Úrad PSVR v záujme predchádzania šíreniu vírusu COVID-19 a v záujme ochrany zdravia klientov a osôb využívajúcich služby úradu, žiada klientov úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradu a pracovísk a na komunikáciu využívali emailovú komunikáciu a telefonický kontakt. Email: rs@upsvr.gov.sk Telefonický kontakt: 047/ 24 50 101 Ak sa klient rozhodne doručiť písomné doklady osobne, úrad ich preberie v priestoroch recepcie pri vchode do úradu. Termín ďalšieho kontaktu bude klientom oznámený telefonicky alebo písomne listom, oznámenie o zaradení do evidencie UoZ bude doručené do elektronickej schránky slovensko.sk v prípade, že ju nemá klient aktivovanú, písomne poštou. Toto nariadenie platí od 10.03.2020 až do odvolania.

Detail

09.03.2020

Rimavská Sobota a okolie z neba

Rimavská Sobota a okolie z neba

Obec Čerenčany pripravuje prezentáciu v knihe Rimavská Sobota a okolie z neba. Do prezentácie sa snažíme podať prierez zo života v obci. Prečítajte si text, ktorý po úprave bude tvoriť náš text v knihe: Zdravím si moje rodné Čerenčany, Historicky známy a povestný Gemer. Rimavskou dolinou hore k Tisovcu, V duchu sa dívam na sever. (zo zbierky veršov Ladislava Bárdiho Moje svety – Láska k domovine) Prvá písomná zmienka o obci je v Diplome, ktorý v roku 1334 vydal Karol I. spolu s kaločským arcibiskupom, bratom Ladislava I. pod názvom Cherenchen. V najstarších dokumentoch sa písalo meno obce „Cseren“ (Čereň), čo prezrádza jeho slovanký pôvod. Najstaršie pomenovanie miestnych obyvateľov bolo „piscationi“ – rybári. Názov Čerenčany sa používa od roku 1920. V obci pôsobili viaceré významné osobnosti: - Matej Bahil náboženský spisovateľ, kronikár prenasledovania protestantov v Uhorsku (1731-1734) - Juraj Bahil básnik, povestný tlačiarenský korektor bibličtiny v Levoči (1734 – 1739) - Samuel Kollár evanjelický kňaz, najagilnejší člen Učenej spoločnosti Malohontskej. Zaslúžil sa o postavenie školy, fary i obecného kostola (1803-1831) - Ján Kanka učiteľ a miestny kronikár (1943-1961) V obci sa narodil Miloš Krno 1869-1917, organizátor a obhajca dolnozemských Slovákov. Historické stavby v obci: - Evanjelický kostol a.v. postavený v barokovo- klasicistickom štýle v rokoch 1806-1808 - Klasicistická kúria rodu Zmeškálovcov z roku 1860 – kaštieľ, využívaný Reedukačným centrom Čerenčany - dobový empírový liatinový pilón, štvorsten – hrob s náhrobkom Samuela Kollára Čerenčany ležia 4 km severne od okresného mesta Rimavská Sobota v južnej časti Slovenského rudohoria na ľavom brehu rieky Rimava. Chotár sa rozprestiera na ploche 506 hektárov v nadmorskej výške 214 m n. m. s počtom obyvateľov 550. Pre svoju výhodnú geografickú polohu má obec stály nárast obyvateľstva s aktívnou výstavbou rodinných domov s kompletnou infraštruktúrou. V obci je zabezpečené autobusové aj vlakové dopravné spojenie a tiež sa plánuje vybudovanie cyklotrasy Rimavská zelená cesta. Obec nezabúda na pomoc a spoluprácu, tiež na šport a kultúru pre našich obyvateľov s aktívne pôsobiacimi organizáciami v obci: DHZ Čerenčany, ZO SZCH Čerenčany, OZ Čerienka, spevácka skupina Čerenčianka a podnikateľské subjekty. Čerenčany tak dokazujú, že aj v malej obci sa môžu diať veľké veci. Vitajte v Čerenčanoch.

Detail

06.03.2020

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu DHZ 1

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu DHZ

Vážení občania, DHZ Čerenčany Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dnes 6.3.2020 o 18,00 hod. v knižnici Obecného úradu. Tešíme na Vašu účasť.

Detail

04.03.2020

Vypadok elektrickej energie

Je nahlasena porucha dodavky elektrickej energie v obciach Kociha, V.Teriakovce,Kľačany, Čerenčany. Na poruche sa pracuje.

Detail

02.03.2020

Posledná rozlúčka 1

Posledná rozlúčka

Posledná rozlúčka so zosnulým Petrom Cabanom bude v utorok 3.3.2020 o 13.00 hodine v Dome smútku v Čerenčanoch.

Detail

02.03.2020

Výsledky volieb do NR SR 2020 v obci Čerenčany

Výsledky volieb do NR SR 2020 v obci Čerenčany

VÝSLEDKY VOLIEB DO NR SR, konaných dňa 29. februára 2020 v obci Čerenčany Počet voličov zapísaných v zozname voličov 468 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 310 Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24 Zákona č. 180/2014 Z.z. 299 Počet voličov, ktorí zaslali návrtnú obálku z cudziny 11 Počet platných odovzdaných hlasov 307 Volebná účasť 66,23%

Detail

28.02.2020

Úroveň triedenia KO v obci Čerenčany

Úroveň triedenia KO v obci Čerenčany

Obec je povinná podľa § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, na úradnej tabuli obce zverejniť informáciu o úrovni triedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára príslušného kalendárneho roka. Na tomto mieste zverejňujeme uvedené informácie:

Detail

19.02.2020

Divadelné predstavenie Ťapákovci 1

Divadelné predstavenie Ťapákovci

Obec Čerenčany Vás pozýva na divadelné predstavenie Ťapákovci konané dňa 26.2.2020 o 18.00 hod. v Kultúrnom dome v Čerenčanoch. Vystúpi Divadelný súbor Katalpa z Hnúšte. 26.2.2020 sa končí obdobie fašiangov a pri tejto príležitosti sme vybrali tento termín na popolcovú stredu. Tešíme sa na Vašu účasť. Vstupné je dobrovoľné

Detail

30.01.2020

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 1

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Vážení občania, oznamujeme Vám prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa spoločnosti Stredoslovenskej distribučnej a.s. v našej obci dňa: 12.2.2020 v čase od 07:30 do 16:30 hod., podľa priloženého zoznamu.

Detail

12.01.2020

Oznam pre daňovníkov!

Oznam pre daňovníkov!

Obec Čerenčany, ako správca dane z nehnuteľnosti na svojom území upozorňuje fyzické aj právnické osoby, aby podali do konca januára 2020 daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, ak nastala akákoľvek zmena v porovnaní s uplynulým obdobím na Obecnom úrade v Čerenčanoch. V roku 2020 sa sadzba dane z nehnuteľnosti bude vyrubovať podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o dani z nehnuteľností na území obce. Do konca januára majú povinnosť podať daňové priznanie len tí občania, ktorí kúpili, predali, darovali, dostali do daru nehnuteľnosť, alebo tí, ktorým bolo vydané stavebné povolenie, alebo skolaudovali rozostavanú nehnuteľnosť. V prípade dedičstva sa daňové priznanie podáva do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve.

Detail

11.01.2020

Kalendár podujatí na rok 2020 1

Kalendár podujatí na rok 2020

Mas Malohont opäť po roku prináša výber podujatí v regióne Malohont a jeho okolí, ktorý pre vás zostavili v spolupráci s obcami, mikroregiónmi, kultúrnymi inštitúciami, občianskymi združeniami a aktívnymi občanmi.

Detail

11.01.2020

Informačný kalendár 2020 1

Informačný kalendár 2020

Informačný kalendár obce Čerenčany na rok 2020, si na začiatku nového týždňa nájdete vo Vašich schránkach. Informačný kalendár Vám môže pomôcť lepšie sa orientovať vo vývoze TKO a SZ v našej obci. Pôvodný rozpis, na ktorý ste zvyknutý je k dispozícii na OÚ alebo stránke obce.

Detail

07.01.2020

Vývoz TKO 2020

Vývoz TKO 2020

Vážení občania, zverejňujeme Vám plán zberu TKO a separovaných zložiek v obci Čerenčany na rok 2020.

Detail

02.01.2020

Rozpis služieb Božích CZ ECAV Hrachovo na rok 2020 v obci Čerenčany 1

Rozpis služieb Božích CZ ECAV Hrachovo na rok 2020 v obci Čerenčany

Rozpis služieb Božích v CZ ECAV Hrachovo na rok 2020 v obci Čerenčany. Služby Božie v obci začínajú o 11:00 hod. 19.1. 2020 2. po zjavení 16.2. 2020 Nedeľa po Deviatniku 15.3. 2020 3. pôstna + VP 12.4. 2020 1.sl. Veľkonočná 19.4. 2020 1. po Veľkej noci 17.5. 2020 5. po Veľkej noci 31.5. 2020 1.sl. svätodušná 28.6. 2020 3. po Sv. Trojici 19.7. 2020 6. po Sv. Trojici 16.8. 2020 10. po Sv. Trojici + VP 20.9. 2020 15. po Sv. Trojici PPch 18.10.2020 19. po Sv. Trojici 15.11.2020 23. po Sv. Trojici 20.12.2020 4. adventná + VP 25.12.2020 1. slávnosť vianočná 31.12.2020 Závierka občianskeho roka 16:00 hod.

Detail

02.01.2020

Zmena termínu vývozu TKO

Zmena termínu vývozu TKO

Vážení občania, firma Brantner Gemer s.r.o. Vám oznamuje zmenu termínu vývozu TKO. Zber TKO sa prekladá zo 6.1.2020 na 7.1.2020. Za pochopenie ďakujeme.

Detail

12.03.2020

Pracovné stretnutie - spoločné obecné úrady

Pracovné stretnutie - spoločné obecné úrady

Regionálne združenie miest a obcí Gemera a malohontu zorganizovalo pracovné stretnutie k téme Centrá zdieľaných verejných služieb/ spoločné obecné úrady/ sa konalo dňa 10.3.2020 v obci Sveržov. Témou aj obcou nás sprevádzal jej starosta Pavol Ceľuch, ktorý je aj prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. Spoločný obecný úrad tu funguje v oblastiach personálne a mzdové účtovníctvo, školský úrad, stavebný úrad a životné prostredie. Našim cieľom je inšpirovať sa a poučiť z ich skúseností. Ďakujeme pánovi starostovi za milé prijatie a odborný výklad k téme.

Detail

27.02.2020

Divadelné predstavenie Ťapákovci

Divadelné predstavenie Ťapákovci

Divadelný súbor Katalpa z Hnúšta dňa 26.2.2020 zahralo divadelné predstavenie Ťapákovci v Kultúrnom dome v Čerenčanoch. Po predstavení čakalo na návštevníkov pohostenie, ktoré pripravili ženičky z Čerenčian. Aj touto cestou ďakujeme celému súboru Katalpa za krásny zážitok, divákom za účasť a ženičkám za pomoc a pohostenie.

Detail

17.02.2020

Výročná členská schôdza ZO SZCH Čerenčany

Výročná členská schôdza ZO SZCH Čerenčany

Dňa 15.2.2020 sa konala v sále Kultúrneho domu v Čerenčanoch Výročná členská schôdza ZO SZCH Čerenčany. Schôdzu viedol jej predseda Miloš Očenáš. Na schôdzi sa zúčastnili aj pozvaní hostia starostka obce Mgr. Zuzana Študencová a poslanec Obecného zastupiteľstva Ing. Andrej Škorňa. Predseda oboznámil členov s činnosťou za uplynulý rok a s plánom činnosti na rok 2020.

Detail

11.02.2020

Výmena okien na budove Obecného úradu v Čerenčanoch

Výmena okien na budove Obecného úradu v Čerenčanoch

Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytlo dotáciu vo výške 5 000,00 € na základe uznesenia vlády číslo 59. Dotácia je účelovo určená na bežné výdavky na akciu - výmena okien na budove Obecného úradu.

Detail

10.02.2020

Výmena okien na budove Obecného úradu v Čerenčanoch

Výmena okien na budove Obecného úradu v Čerenčanoch

Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytlo dotáciu vo výške 5 000,00 € na základe uznesenia vlády číslo 59. Dotácia je účelovo určená na bežné výdavky na akciu - výmena okien na budove obecného úradu.

Detail

21.01.2020

Regionálne združenie miest a obcí Gemera a Malohontu v Čerenčanoch

Regionálne združenie miest a obcí Gemera a Malohontu v Čerenčanoch

Dňa 20.1.2020 sa konala v Čerenčanoch Rada Združenia miest a obcí. Na pracovnom stretnutí členov Rady ZmoGaM sa prejednali rôzne témy, ktoré sa týkajú regiónu Gemera a Malohontu.

Detail

14.12.2019

Jubilanti našej obce v roku 2019

Jubilanti našej obce v roku 2019

Aj tento rok sme si uctili našich jubilantov v obci. Malým darčekom, kvietkom a piesňou sme im vyčarovali úsmev. Príjemnú atmosféru dotvorili svojim vystúpením folkloristi z folklórneho súboru Háj z Rimavskej Soboty. Milí naši jubilanti, želáme Vám veľa šťastia, zdravia a lásky v kruhu vašich najbližších.

Detail

06.12.2019

Stretnutie s Mikulášom 2019

Stretnutie s Mikulášom 2019

Aj tento rok do našej obce prišiel Mikuláš. Priniesol deťom balíčky plné sladkostí. S Mikulášom prišiel aj čert a anjel. Kým sme čakali na Mikuláša, deti si tradične pozreli vianočnú rozprávku. Mikulášovi detičky zarecitovali rôzne básničky, zaspievali piesne a zahrali známe melódie. Každé dieťa odišlo s balíčkom sladkostí a veríme, že aj naladené dobrou náladou.

Detail

18.10.2019

Údržba miestnych komunikácií

Údržba miestnych komunikácií

V rámci údržby miestnych komunikácií sme v spolupráci s Regionálnou správou ciest urobili údržbu ulice Železničnej, ulice Sady a cestu ku kompostovisku. Na uvedených uliciach je plánovaná celková rekonštrukcia.

Detail

17.10.2019

Čerenčianka v Rimavských Janovciach

Čerenčianka v Rimavských Janovciach

Spevácka skupina Čerenčianka vystúpila v Rimavských Janovciach pri príležitosti mesiaca úcty k starším 17.10.2019. Ďakujeme za pozvanie.

Detail

07.09.2019

Čerenčiansky kotlík a Deň obce Čerenčany 2019

Čerenčiansky kotlík a Deň obce Čerenčany 2019

Čerenčiansky kotlík a Deň obce Čerenčany 2019

Detail

24.08.2019

Čerenčianka v Bottove 2019

Čerenčianka v Bottove 2019

Aj tento rok spevácka skupina Čerenčianka navštívila obec Bottovo,na pozvanie pani starostky. Bottovčania oslavovali Dožinkové slávnosti spojené s Dňom obce. Ďakujeme za pozvanie.

Detail

06.08.2019

Uteplenie stropu na budove Obecného úradu a Kultúrneho domu

Uteplenie stropu na budove Obecného úradu a Kultúrneho domu

Obec Čerenčany pripravuje realizáciu uteplenia stropu na budove Obecného úradu a Kultúrneho domu v obci Čerenčany vo výmere cca 250 m2. Pôjde o fúkanú tepelnú izoláciu.

Detail

02.07.2019

Krajská súťaž DHZ a HD v Revúcej

Krajská súťaž DHZ a HD v Revúcej

Dňa 23. 6. 2019 sa konala Krajská súťaž DHZ a HD v Revúcej. Na túto súťaž postúpili z prvého miesta - územného kola DHZ Čerenčany - družstvo muži. Aj touto cestou chceme poďakovať dobrovoľným hasičom DHZ Čerenčany a ostatným organizátorom za účasť a reprezentáciu obce Čerenčany. Súťažné družstvo: Michal Gál, Nosáľ Juraj, Jakub Páleš, Michal Kyzek, František Študenc ml., Edo Jánsky, Marek Kučerák, Marian Szentesi,Tomáš Sojka

Detail

02.07.2019

Územné kolo DPO SR v Rimavskom Brezove

Územné kolo DPO SR v Rimavskom Brezove

Dňa 8.6.2019 sa konalo Územné kolo dobrovoľnej požiarnej ochrany v Rimavskom Brezove. Muži DHZ Čerenčany obsadili 1. miesto vo svojej kategórii. Aj touto cestou chceme poďakovať dobrovoľným hasičom DHZ Čerenčany a ostatným organizátorom za účasť a reprezentáciu obce Čerenčany. Súťažné družstvo: Michal Gál, Nosáľ Juraj, Jakub Páleš, Michal Kyzek, František Študenc ml., Edo Jánsky, Marek Kučerák, Marian Szentesi,Tomáš Sojka

Detail

12.06.2019

Mikroregión Rimava a Rimava - odborná exkurzia Biela Orava

Mikroregión Rimava a Rimava - odborná exkurzia Biela Orava

V rámci mikroregiónu Rimava a Rimavica sme sa zúčastnili odbornej exkurzie Biela Orava v dňoch 11. a 12.6.2019. Čakal na nás bohatý program, ktorý začal príchodom do obce Oravská Polhora kde boli prezentované úspešné projekty. Navštívili sme vyhliadkovú vežu, pumptrack, single track. Po obede na kolibe Poľana naše kroky smerovali do Hviezdoslavovej hájovne. Ďalším zastavením boli obec Bobrov a Klin. V obci Klin sme navštívili známe Rio de Klin. Poslednou zastávkou prvého dňa bola návšteva obce Námestovo a tento náročný deň sme ukončili ubytovaním na Ranči u Edyho. Druhý deň odbornej exkurzie sme začali v obci Oravská Lesná, ktorá bola Dedinou roka 2011. V Oravskej Lesnej sme vyskúšali jazdu vláčikom. Ďalšou zastávkou bola obec Krušetnica a návšteva múzea kávy - Orava Cafe. Predposlednou zastávkou bola triediaca linka v obci Breza, ktorá nás donútila vážne sa zamyslieť triedením komunálneho odpadu. Nakoniec sme sa neplánovane zastavili na Oravskom hrade. Plný zážitkov a nabudení inšpiráciami pre náš región sme sa vrátili šťastne domov. Aj touto cestou sa chcem poďakovať všetkým návštevníkom zájazdu, ktorých som mohla sprevádzať na tejto odbornej exkurzii Biela Orava ako vedúca zájazdu :) Zuzana Študencová

Detail

07.06.2019

Vlakom po Malohonte

Vlakom po Malohonte

Občianske združenie Čerienka získalo podporu z Grantového programu Miestnej akčnej skupiny Malohont „REGIÓN OBČANOM – OBČANIA REGIÓNU“ v rámci výzvy č. 03/GP/MAS/2018 na projekt: Vlakom po Malohonte. S finančnou podporou Miestnej akčnej skupiny MALOHONT vo výške 1 425,00 EUR mohlo OZ Čerienka dokončiť priestranstvo na železničnej stanici v obci Čerenčany. Ďakujeme za finančnú podporu pre OZ Čerienka. Touto finančnou podporou sa zvýšila atraktivita železničnej stanice v obci, kde si môžu návštevníci a obyvatelia pozrieť informačnú tabuľu, na ktorej je znázornená mapa regiónu Malohont.

Detail

17.05.2019

Rekonštrukcia schodov k Domu smútku v obci

Rekonštrukcia schodov k Domu smútku v obci

Tento rok sme v našom Dome smútku zrekonštruovali poškodené schody a zakúpili nové držiaky na kvety a vence. Vymenili sme novú tabuľku na nemá a ešte pripravujeme opravu lavičiek.

Detail

16.05.2019

Odborný seminár ViP BB kraja v Čiernom Balogu

Odborný seminár ViP BB kraja v Čiernom Balogu

Dňa 16.5.2019 sa uskutočnil odborný seminár ViP BB kraja s Jelou Tvrdoňovou na tému implementácia LEADER v SR.

Detail

16.05.2019

Realizovaná výstavba nového schodiska ku Domu smútku v obci

Realizovaná výstavba nového schodiska ku Domu smútku v obci

Pôvodné schody, ktoré viedli do Domu smútku v našej obci sa dočkali rekonštrukcie. Veríme, že tieto nové schody nebudú potrebovať dlho rekonštrukciu. Ďakujeme za ich vybudovanie.

Detail