Dec 11 2014

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Obec Čerenčany, S. Kollára 33/24, 979 01 Čerenčany

P O Z V Á N K A

 

V súlade s § 13,odsek 4,písmeno a/ zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

ustanovujúce  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Čerenčany, ktoré sa uskutoční dňa

 

15. decembra ( v pondelok) o 17,00 hod.

v knižnici Obecného úradu v Čerenčanoch.

  

          Program zasadnutia:                                                                                 

 1.  Otvorenie.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Oboznámenie s výsledkami voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení.
 4. Zloženie sľubu starostky a poslancov OZ.
 5. Príhovor novozvolenej starostky obce.
 6. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie OZ.
 7. Zriadenie komisií, určenie náplne práce, voľba ich predsedov a členov.
 8. Určenie platu starostky.
 9. Žiadosť starostky o preplatenie nevyčerpanej dovolenky.
 10. Záver.

Iveta Hulinová

starostka obce

Dec 10 2014

Informácia pre občanov o podaných žiadostiach na dotácie

OBEC ČERENČANY, S. Kollára 33/24, Čerenčany 979 01

Vážení občania , obecný úrad Čerenčany Vás touto cestou informuje o podaných žiadostiach na dotácie nasledovne:

 

 1. Žiadosť na dotáciu – Oddychová a vzdelávacia zóna v obci Čerenčany – vo výške 5000 eur na Slovenskú agentúru životného prostredia. Obec spolufinancuje 5 % t.j. 264 eur, takže celkové náklady projektu budú 5264 eur. V prípade Vášho záujmu je projekt s vizualizáciou oddychovej zóny k nahliadnutiu na obecnom úrade. Žiadosť bola podaná 28.10.2014. Vyhodnotenie žiadostí bude v apríli 2015.

 

 1. Žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu kamerového systému v obci Čerenčany vo výške 2611 eur na Okresný úrad BB odbor prevencie kriminality. Obec spolufinancuje 20 % t.j. 653 eur, takže celkové náklady projektu budú 3264 eur. Žiadosť bola podaná 9.12.2014. Termín vyhlásenia výsledkov je 31.3.2015.

 

V Čerenčanoch 9.12.2014.

 

                                                                                                          Iveta Hulinová

                                                                                                          starostka obce

                                                                                                             Čerenčany

Dec 03 2014

Zápisnica z Komunálnych volieb v obci Čerenčany konaných dňa 15. 11. 2014

OBEC ČERENČANY, S. Kollára 33/24, 979 01 Čerenčany

Z á p i s n i c a

miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci Čerenčany do obecného zastupiteľstva a starostu obce v Komunálnych voľbách 2014 konaných dňa 15. 11. 2014.

Starosta obce:

 

 1. Bc. Zuzana Študencová                    130 hlasov
 2. Iveta Hulinová                                     124 hlasov
 3. JUDr. Roland Janský                          29 hlasov
 4. Ing. Beáta Očenášová                        17 hlasov

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva:

 

 1. Bc. Ján Drugda                                    237 hlasov
 2. Mgr. Iveta Očenášová                         168 hlasov
 3. Ing. Andrej Škorňa                              167 hlasov
 4. Ivan Hulina                                           155 hlasov
 5. Ivan Vengrin                                         134 hlasov

 

Náhradníci za poslancov do Obecného zastupiteľstva:

 

 1. Mária Hroncová                                   124 hlasov
 2. Ing. Milan Suja                                     114 hlasov
 3. Marián Miklo                                         103 hlasov

 

Zvolení poslanci a starostka si prevezmú mandát dňa: 15. 12. 2014.

Nov 16 2014

Komunálne voľby 2014 – Čerenčany – výsledky

Zdroj dát: Štatistický úrad

Volebná účasť: 48,34%

Výsledky volieb

Zvolený starosta: Zuzana Študencová Bc.
Politická strana (starosta): NEKA

Zoznam zvolených poslancov

Poslanec Počet hlasov Politická strana
Ján Drugda, Bc. 237 SMER-SD
Iveta Očenášová, Mgr. 168 NEKA
Andrej Škorňa, Ing. 167 SMER-SD
Ivan Hulina 155 SMER-SD
Ivan Vengrin 134 SNS

Počet zvolených poslancov: 5

Nov 11 2014

Pozvánka na predstavovanie kandidátov

Obec Čerenčany, S. Kollára 33/24, Čerenčany 979 01


P O Z V Á N K A

 

            Obec Čerenčany Vás v rámci komunálnych volieb pozýva na predstavovanie kandidátov na starostu obce a tiež kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 12. 11. 2014 t.j. v stredu o 17,00 hodine v sále kultúrneho domu v Čerenčanoch.

Na stretnutí budú kandidáti prezentovať to, čo by chceli v ďalšom volebnom období pre našu obec urobiť a prispieť tým pre ďalší rozvoj obce.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

 

                                                                                                          Iveta Hulinová

                                                                                                          starostka obce

                                                                                                          Čerenčany

Staršie «