Mar 24 2015

Výzva občanom

Výzva občanom

Vážení občania.

Predsedovia komisií sa obracajú s výzvou na občanov celej našej obce, ktorí majú záujem pracovať ako členovia:

 

–  komisie kultúry a športu (spolupôsobí pri koordinácii kultúrnych činností, posudzuje návrh na ochranu kultúrnych pamiatok, spolupôsobí pri tvorbe kalendára kultúrnych pamiatok, posudzuje návrhy na rozvoj telesnej kultúry a iné),

komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia (posudzuje projekty na čerpanie fondov, posudzuje vlastnú investičnú činnosť, posudzuje návrhy na rozvoj verejného osvetlenia, územnoplánovaciu dokumentáciu obce a iné),

komisie ochrany a verejného poriadku (predkladá podnety na zabezpečenie verejného poriadku, spolupôsobí pri riešení susedských sporov, podáva podnety na ochranu majetku obce a občanov, podáva podnety na zabezpečenie poriadku v obci a iné),

komisie ochrany verejného záujmu (prijíma každoročne písomné oznámenia starostu a poslancov obce podľa ústavného zákona, posudzuje nezlučiteľnosť funkcie, podáva podnety príslušnému DÚ na začatie konania na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení, predkladá návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a iné),

komisie ekonomickej (prejednáva návrh rozpočtu obce, VZN, prijatie úverov a pôžičiek, dohliada na hospodárenie a nakladanie s majetkom obce, posudzuje návrhy na zabezpečenie sociálnej starostlivosti v obci o starých, osamelých, chorých a sociálne slabších občanov a iné).

aby sa prihlásili osobne na Obecnom úrade v Čerenčanoch v pracovných dňoch v čase od 8,00 hod. do 16,00 hod., alebo na e-mailovej adrese: obec@cerencany.sk

do 31. marca 2015

 

Ďakujeme

Feb 19 2015

2 % PRE NAŠE OBČIANSKE ZDRUŽENIE ČERIENKA

čerienka

Feb 17 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015

NázovDátumVeľkosťVidené
Návrh rozpočtu na rok 201517.02.201560.0 KiB77

Feb 16 2015

INFORMÁCIE PRE OBYVATEĽOV

informácie čerenčancom

Feb 11 2015

POZVÁNKA NA FAŠIANGOVÉ POSEDENIE

Fašiangy 2015

Staršie «