Okt 29 2014

Dotácie do obce od r. 2012

Oznámenie o získaných dotáciách pre obec Čerenčany.

Obecný úrad oznamujem touto cestou občanom, že v roku 2012 sa nám podarilo pre obec získať dotáciu na výstavbu požiarnej zbrojnice 4000 eur.

V roku 2013 sme získali dotáciu na opravu ciest vo výške 1407 eur.

V roku 2014 sme získali na základe žiadosti dotáciu na deň obce vo výške 700 eur od BBSK na vystúpenie folklórneho súboru a na honorár hudobnej skupiny Experience.

Ďalej obecný úrad získal dotáciu na základe žiadosti na ministerstvo financií na vyhotovenie projektovej dokumentácie na jednoduché pozemkové úpravy na Novej ulici vo výške 3000 eur a v januári 2015 obec znovu požiada na doplatenie pozemkových úprav vo výške 6000 eur.

Dňa 28. 10. 2014 sme podali žiadosť – projekt na realizáciu oddychovej a náučnej zóny v lokalite našej obce pri cintoríne pod železnicou. Žiadame dotáciu vo výške 5000 eur, kde v štúdii je zahrnuté obstaranie 34 stromov a 2115 kríkov (slovom dvetisícstopätnásť kríkov). Následne je v štúdii zahrnuté v II. etape vyhotovenie parkoviska náučné tabule a ohnisko s posedením v tejto zóne, ktoré budeme žiadať z Miestnej akčnej skupine podaním projektu v priebehu 2 rokov.

Do 15. decembra 2014 je termín na podanie žiadosti na kamerový systém. Obec má rozpracovaný projekt na rozšírenie a modernizáciu nášho kamerového systému a žiadosťou sa pokúsime získať finančné prostriedky.

Iveta Hulinová

starostka obce

 

 

 

Okt 28 2014

Výkup papiera

Obec Čerenčany v spolupráci s firmou Brantner Rimavská Sobota

Vám oznamuje, že sa dňa 1. novembra 2014 ( v sobotu ) od 8,30 hod. do 10,00 hod. pred Obecným úradom v Čerenčanoch uskutoční

 

VÝKUP PAPIERA

zbierajú sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby, kartóny. Je potrebné, aby bol zber zviazaný. Ak máte viac ako 200 kg, prídu priamo k Vám domov.

 

5 kg = toaletný papier

1 kg = hygienické vreckovky

7 kg = papierové utierky

 

Iveta Hulinová

starostka obce

Čerenčany

Okt 20 2014

Posedenie s občanmi – mesiac úcty k starším.

P O Z V Á N K A

Obec Čerenčany, v zastúpení starostkou obce Ivetou Hulinovou v spolupráci s OZ Čerienka v Čerenčanoch si Vás touto cestou dovoľuje pozvať na posedenie s občanmi obce pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, ktoré sa uskutoční dňa 25. 10. 2014 (t.j. v sobotu) o 15,30 hodine v sále kultúrneho domu v Čerenčanoch.

Program :
1. Privítanie starostkou obce.
2. Vystúpenie speváckej skupiny Čerenčianka.
3. Občerstvenie.
4. Vystúpenie divadelného súboru T. Vansovej z Rimaskej Píly s hrou od B. S. Timravy „ Kúštik šťastia“.
5. Záver.

Tešíme sa na Vašu účasť, s pozdravom

Iveta Hulinová
starostka obce

Okt 16 2014

Kandidáti na poslancov OZ Čerenčany

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva

v ………….Čerenčanoch…………………

15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Čerenčanoch podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Ján Drugda, Bc., 38 r., podnikateľ, ul. Sady 131/22, Čerenčany, SMER-SD

2. Mária Hroncová, 62 r., referentka, ul. S. Kollára 54/64, Čerenčany, SMER-SD

3. Ivan Hulina, 51 r., prevádzkový zámočník, ul. S. Kollára 36/30, Čerenčany, SMER-SD

4. Marian Miklo, 46 r., podnikateľ, ul. M. Krna 205/16, Čerenčany, SMER-SD

5. Iveta Očenášová, Mgr., 46 r., špeciálny pedagóg, ul. S. Kollára 95/7, Čerenčany, nezávislá kandidátka

6. Milan Suja, Ing., 59 r., SZČO, ul. S. Kollára 25/10, Čerenčany, nezávislý kandidát

7. Andrej Škorňa, Ing., 43 r., informatik, ul. M. Krna 199/8, Čerenčany, SMER-SD

8. Ivan Vengrin, 51 r., SZČO, ul. Nová 193/60, Čerenčany, SNS

V …..Čerenčanoch ……

Dátum: 29. 9. 2014

Roman Chovanec
predseda volebnej komisie

Okt 16 2014

Kandidáti na starostu v obci Čerenčany

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby starostu obce

v ………….Čerenčanoch…………………

15. novembra 2014
Miestna volebná komisia v Čerenčanoch podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Iveta Hulinová, 40 r., starostka, ul. Záhradná 153/13, Čerenčany, SMER-SD

2. Roland Janský, JUDr., 41 r., štátny zamestnanec, ul. Záhradná 157/5, Čerenčany, nezávislý kandidát

3. Beáta Očenášová, Ing., 37 r., referent zákaznického centra, ul. S. Kollára 93/11, Čerenčany, SNS

4. Zuzana Študencová, Bc., 33 r., ekonómka, ul. Sady 128/16, Čerenčany, nezávislá kandidátka

V …..Čerenčanoch ……

Dátum: 29. 9. 2014
Roman Chovanec
—————————————-
predseda volebnej komisie

Staršie «