Nov 20 2015

Obnova fasády evanjelického kostola v Čerenčanoch

V tomto roku sa čerenčiansky evanjelický kostol dočkal po 50 -tich rokoch obnovy východnej fasády kostola a veže. Cirkevný zbor ECAV na Slovensku  Hrachovo, pod ktorý patrí cirkevná filiálka Čerenčany, podal žiadosť na Ministerstvo kultúry SR a dostali dotáciu 15.000 €. Cirkevný zbor na spolufinancovanie poskytol čiastku 2.100,-€ a tak sa v roku 2015 preinvestuje na fasády východnej časti kostola a veže spolu 17.100,- €. Kostol je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu.

Z histórie kostola sa dozvedáme, že základy položili v roku 1826 za pôsobnosti evanjelického farára Samuela Kollára, ktorý bol významný národovec, historik, pedagóg a jeden zo zakladateľov   Učenej spoločnosti malohontskej. Celková výstavba kostola a veže trvala 35 rokov. Po štyroch rokoch od začatia stavy kostola zomrel Samuel Kollár a na jeho miesto nastúpil farár Andrej Czener, za jeho pôsobenia pokračovala výstavba kostola a v roku 1840 sa konalo prvé posvätenie kostola za prítomnosti vtedy vysokopostavených osobností krajiny a Malohontu. Stavitelia, ktorí vystavali kostol boli rimavskosobotskí majstri bratia Kalocsayovci. V roku 1857 prebehla druhá etapa výstavby a to dobudovanie veže, spevnenie a podmurovanie vežových stĺpov, ktoré už boli vytiahnuté až nad organ, ale pre nedostatok peňazí boli práce zastavené. A tak až v roku 1861 sa splnili nádeje a túžby čerenčancov o novom kostole. Druhé posvätenie obnoveného chrámu a dostavanej veže bolo dňa 29.septembra 1861. O výstavbu veže sa zaslúžil rimavskosobotský majster František Mikš , a vtedajší farár Ondrej Krno so svojimi cirkevníkmi, ktorý pôsobil v Čerenčanoch až do roku 1902. Ondrej Krno bol seniorom, národovcom písal pod pseudonymom Oružný. Zomrel v Novom Sade vo Vojvodine.

A tak stál tento chrám a veža do roku 1934 kedy bola prvá renovácia od jeho postavenia. V roku 1944 dňa 24. decembra bola zostrelená strecha veže. Veža bola iba provizórne zastrešená. Tento stav trval až do roku 1965 , kedy bola vykonaná celková oprava kostola a veže o ktorú sa zaslúžil vtedajší farár a senior Pavol Slančo. Presne po 50 rokoch od poslednej renovácie sa obyvatelia Čerenčian dočkali tak potrebnej opravy fasád kostola, ktorý bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Elena Šefčíková

Okt 12 2015

Zber veľkoobjemového komunálneho odpadu

Vážení občania,

v sobotu 17. 10. 2015 Obec Čerenčany uskutoční bezplatný jesenný zber veľkorozmerného komunálneho odpadu pri obecnom úrade pod dohľadom aktivačného pracovníka.

 

Kontajner bude sprístupnený v sobotu v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod.

 

Veľkoobjemový komunálny odpad je odpad, ktorý sa pre preťaženosť alebo pre svoj objem nezmestí do bežných smetných nádob pri rodinných domoch (rozobratý nábytok, koberce, wc misy, veľké nádoby, staré oblečenie a iné).

 

Do veľkoobjemového kontajnera nevkladajte: plast, papier, sklo, elektroodpad, oleje, pneumatiky, stavebnú suť.

 

V prípade, že sa kontajner naplní, nevkladajte ďalší odpad do kontajnera ani mimo neho.

Za pochopenie ďakujeme!

 

Okt 02 2015

Zber nebezpečného odpadu

Nebezpečný odpad z domácností môžete doniesť do 5. 10. 2015 do 9,00 k Požiarnej zbrojnici v obci Čerenčany.

 

 

Nebezpečný odpad, ktorý môžete odovzdať:

autobatérie, žiarivky, pesticídy a insekticídy, lieky po záručnej dobe, farby, olejové filtre, odpadkové chemikálie (riedidlá, rozpúšťadlá, ustaľovač, vývojka,…) nádoby a spreje plastové aj kovové obaly znečistené škodlivinami (od farieb, lakov, lepidiel, riedidiel, ropných látok), iné batérie, oleje (mazacie, motorové,…) ortuťové teplomery, výbojky, fotopapier, chemicky znečistené textílie, elektroodpad a iné.

 

Aug 25 2015

P o z v á n k a

Starostka obce Čerenčany Vás srdečne pozýva na stretnutie s odbornou projektantkou na cesty p. Mokošovou,

ktoré sa uskutoční dňa 27. 8. 2015 (štvrtok) o 17,00 hod, v sále kultúrneho domu v Čerenčanoch.

 

Cieľom stretnutie je zapracovanie pripomienok, návrhov občanov pred vypracovaním stavebných projektov na ulice: Nová, Železničná, Sady a Záhradná.

Pri osobnej konzultácii starostky obce s p. Mokošovou sa vyskytlo pár nezodpovedaných otázok, na ktoré by si chcela vypočuť Vás názor.

 

Tešíme sa na vašu účasť.

V Čerenčanoch, dňa 25. 8. 2015

Bc. Zuzana Študencová

starostka obce

 

Aug 19 2015

Výkup papiera

Obec Čerenčany v spolupráci s firmou Brantner Rimavská Sobota

 Vám oznamuje, že sa dňa 22. augusta 2015 ( v sobotu ) od 9,00 hod. do 10,30 hod.

 pred Obecným úradom v Čerenčanoch uskutoční

 

VÝKUP PAPIERA

 

zbierajú sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby, kartóny. Je potrebné, aby bol zber zviazaný. Ak máte viac ako 200 kg, prídu priamo k Vám domov.

5 kg = toaletný papier

1 kg = hygienické vreckovky

7 kg = papierové utierky

 

                                                                           Bc. Zuzana Študencová

                                                                                 starostka obce

Staršie «