Jan 26 2015

JANUÁROVÍ JUBILANTI NAŠEJ OBCE

Snímka7

Jan 24 2015

Referendum 2015

 

Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014 Z. z., na základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014 vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015.
V obci Čerenčany sa referendum  bude konať v Miestnej ľudovej knižnici Čerenčany od 7.00 hod. do 22.00 hod.

V referende oprávnení občania rozhodnú o otázkach:

 1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
 2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
 3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Dokumenty na stiahnutie:
Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o vyhlásení referenda   (26.69 Kb)

Zákon NR SR č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov   (154.25 Kb)

Informácie pre oprávnených občanov

Právo hlasovať v referende

Právo hlasovať v referende má každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕšil 18 rokov veku a

má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

 

Hlasovanie oprávnených občanov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

Preukazovanie totožnosti

Občianskym preukazom preukáže svoju totožnosť oprávnený občan, ktorý sa dostaví do miestnosti na hlasovanie v mieste svojho trvalého pobytu. Ak oprávnený občan nepredloží občiansky preukaz, hlasovanie sa mu neumožní. Po preukázaní totožnosti oprávneného občana občianskym preukazom a po zázname v oboch rovnopi­soch zoznamu (zakrúžkovaním poradového čísla oprávneného občana) dostane oprávnený občan od okrskovej komisie hlasovací lístok.

Hlasovací preukaz spolu s občianskym preukazom predloží okrskovej komisii oprávnený občan, ktorý sa dostaví do ktorejkoľvek miestnosti na hlasovanie na území Slovenskej republiky. Ak oprávnený občan nepredloží občiansky preukaz, hlasovanie sa mu neumožní. Po zápise do zoznamu oprávnených občanov, okrsková komisia hlasovací preukaz oprávnenému občanovi odoberie a pripojí ho k zoznamu oprávnených občanov. Potom okrsková komisia vydá oprávnenému občanovi hlasovací lístok.
Úprava hlasovacieho lístka a hlasovanie
Oprávnený občan vstúpi s hlasovacím lístkom do osobitného priestoru určeného na jeho úpravu. Na hlasovacom lístku, v príslušnom rámčeku značkou X vyznačí, že na otázku odpovedá „ÁNO”, alebo že na otázku odpovedá „NIE”. Vzhľadom na to, že sa v referende rozhoduje o viacerých otázkach, tento postup platí pre každú z týchto otázok samostatne. Po úprave hlasovací lístok zloží tak, aby jeho úprava nebola viditeľná. Oprávnený občan, ktorý sa neodobral do priestoru určeného na úpravu hlasovacieho lístka, komisia hlasovanie neumožní.

Oprávnený občan, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného oprávneného občana, nie však člena okrskovej komisie, aby zaňho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil.

Po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov oprávnený občan vloží hlasovací lístok pred okrskovou komisiou do schránky na hlasovanie. Za oprávneného občana, ktorý nemôže pre telesné postihnutie sám vložiť hlasovací lístok do schránky na hlasovanie, môže ho do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iný oprávnený občan, nie však člen okrskovej komisie.
Hlasovanie do prenosnej schránky na hlasovanie
Oprávnený občan môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú komisiu o to, aby mohol hlasovať mimo miestnosti na hlasovanie, a to len v územnom obvode okrsku, pre ktorý bola okrsková komisia zriadená. V takom prípade okrsková komisia vyšle k oprávnenému občanovi aspoň dvoch svojich členov s prenosnou schránkou na hlasovanie a hlasovacím lístkom; vyslaní členovia okrskovej komisie zabezpečia, aby aj v tomto prípade bola zachovaná tajnosť hlasovania. Účasť týchto oprávnených občanov na hlasovaní okrsková komisia vyznačí v oboch rovnopisoch zoznamu ihneď po návrate členov komisie vyslaných s prenosnou schránkou na hlasovanie do miestnosti na hlasovanie (zakrúžkovaním poradového čísla oprávneného občana).
Hlasovanie v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb a v obdobných zariadeniach, v celách policajného zaistenia, v miestach kde sa vykonáva väzba alebo trest odňatia slobody zabezpečí možnosť hlasovania oprávneným občanom v spolupráci s vedúcim príslušného zariadenia okrsková komisia, v ktorej územnom obvode je toto zariadenie. Ak títo oprávnení občania nemajú v tomto okrsku na hlasovanie trvalý pobyt, hlasujú na základe hlasovacieho preukazu, ak si ho vyžiadali.

 

Bc. Zuzana Študencová

starostka obce Čerenčany

 

 

 

 

 

 

 

 

Dec 30 2014

Pozvánka na Silvester 2014

Silvester 2014

Dec 23 2014

Vianočný pozdrav

Vianočné 2

Dec 11 2014

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Obec Čerenčany, S. Kollára 33/24, 979 01 Čerenčany

P O Z V Á N K A

 

V súlade s § 13,odsek 4,písmeno a/ zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

ustanovujúce  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Čerenčany, ktoré sa uskutoční dňa

 

15. decembra ( v pondelok) o 17,00 hod.

v knižnici Obecného úradu v Čerenčanoch.

  

          Program zasadnutia:                                                                                 

 1.  Otvorenie.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Oboznámenie s výsledkami voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení.
 4. Zloženie sľubu starostky a poslancov OZ.
 5. Príhovor novozvolenej starostky obce.
 6. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie OZ.
 7. Zriadenie komisií, určenie náplne práce, voľba ich predsedov a členov.
 8. Určenie platu starostky.
 9. Žiadosť starostky o preplatenie nevyčerpanej dovolenky.
 10. Záver.

Iveta Hulinová

starostka obce

Staršie «