Obec Čerenčany
ObecČerenčany

Psy v obci Čerenčany

Skôr ako si zaobstaráte psa, oboznámte sa so súvisiacou legislatívou, teoretickými poznatkami o starostlivosti, výchove a výcviku psa, vezmite do úvahy svoje časové, ekonomické, priestorové a tiež fyzické predpoklady. Pri výbere psa zvážte jeho veľkosť, temperament, povahové vlastnosti, dĺžku srsti i motív chovu, pretože ste zodpovední za kvalitu jeho života, za jeho správanie i za jeho vplyv na okolie.

Správanie sa každého psieho jedinca závisí najmä od jeho výchovy a zodpovedného prístupu jeho majiteľa. Adekvátnou výchovou musí prejsť každý pes bez ohľadu na plemeno, výchova psa je povinnosťou jeho majiteľa. Pri nedostatočnej, či zanedbanej výchove bude takmer každý pes potenciálne nebezpečný pre svoje okolie. Ak neviete, ako na to, pomoc nájdete v odbornej literatúre.

Základné legislatívné normy

Problematikou držania a vodenia psov sa zaoberá zákon č. 282/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a následne je špecifikovaná vo Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2003  O podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových zvierat v katastrálnom území obce Čerenčany a Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2021 o podmienkach držania psov na území obce Čerenčany.

Na chov psov sa čiastočne vzťahuje aj zákon č. 184/2018 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a tiež vyhláška č. 123/2008 o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá. Na platenie dane za psa sa vzťahuje zákon č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o miestnych daniach na území obce.

Pozor povinné čipovanie!

Psy, ktoré sa narodili pred 31. augustom 2018 musia byť začipované najneskôr do 31. októbra 2019. Pes narodený od 1. septembra 2018 musí byť začipovaný najneskôr do 12 týždňov od narodenia.

Cena za čipovanie bude maximálne 10 eur.

Stal som sa vlastníkem psa, ako mám postupovať?

 • Prihlásiť psa na evidencii
 • Zaplatiť daň

Prihlásiť psa na evidencii

Obecný úrad v Čerenčanoch vedie evidenciu psov držaných na území obce Čerenčany. Zaevidovaný musí byť každý pes, ktorý je nepretržite držaný na území obce viac ako 90 dní.

V prípade, že je pes starší ako 6 mesiacov (mladšie psy sa neprihlasujú) a vlastníte ho viac ako 90 dní, je potrebné nahlásiť psa na evidencii. Priznanie k dani za psa za všetkých chovaných psov je daňovník povinný podať do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti na Obecnom úrade v Čerenčanoch.

Po vyplnení príslušného tlačiva- Priznanie k dani za psa a Prihlásenie psa do evidencie obce Čerenčany vydá Obecný úrad v Čerenčanoch držiteľovi psa evidenčnú známku a psa prihlási do evidencie.

Do evidencie sa zapisuje najmä

 • evidenčné číslo psa, ktoré je uvedené na evidenčnej známke psa
 • tetovacie číslo alebo číslo čipu, ak ho pes má
 • meno, priezvisko/obchodné meno vlastníka
 • adresa trvalého pobytu majiteľa psa/sídlo držiteľa psa
 • údaje o psovi – meno, dátum narodenia, plemeno, vek, farba, pes/fenka
 • ulicu a číslo domu, kde je pes chovaný
 • úhyn alebo strata psa, darovanie psa
 • skutočnosť, že pes pohrýzol alebo poranil človeka/zviera

Zoznam evidovaných psov

Po vyplnení príslušného tlačiva na ohlasovaciu povinnosť vydá Obecný úrad v Čerenčanoch držiteľovi psa evidenčnú známku .

Na evidenčnej známke psa je uvedené
 • číslo psa
 • názov obce
 • údaj o tom, či je pes nebezpečným psom.

Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.

Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný čo najskôr oznámiť na Obecný úrad v Čerenčanoch, kde mu bude vydaná náhradná známka za poplatok  3,50 eur.

Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny oznámiť na Obecný úrad v Čerenčanoch.

Zaplatiť daň

Daň sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov a daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane. Ak je pes prihlásený v priebehu roka, potom správca dane vyrubí pomernú časť dane za psa. Ročnú daň za psa a pomernú časť dane za psa vyrubí Obec Čerenčany rozhodnutím.

Daňovník je povinný zaplatiť vyrubenú daň do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Daň za psa môžete zaplatiť prevodom na účet Obce Čerenčany alebo do pokladne Obecného úradu v Čerenčanoch.

Zánik daňovej povinnosti je daňovník povinný oznámiť na Obecný úrad písomne, najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.

Daňovník vyplní príslušné tlačivo - Priznanie k dani za psa a Odhlásenie psa z evidencie obce Čerenčany.

V prípade nedodržania určenej lehoty, mu zaniká nárok na vrátenie pomernej časti dane za zostávajúce mesiace príslušného zdaňovacieho obdobia.

Výška dane

Ročná sadzba dane za jedného psa sa stanovuje takto:

 • na území obce Čerenčany – 5,00 eur za každého jednotlivého psa

Takto určená sadzba dane platí za každého psa u toho istého daňovníka.

Vodenie psa na verejných priestranstvách

Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo na psom vykonáva dohľad.

Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže iba osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže iba osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve sa nebezpečné psy môžu pohybovať len s nasadeným náhubkom.

Zákaz vstupu so psom

Vstup so psom je v obci zakázaný na detské ihriská, športové areály a pietne miesta, do úradných budov, kultúrnych zariadení, okrem vodiacich psov v zmysle platných predpisov.

Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný mať pri sebe pomôcku na odstránenie výkalov a výkaly bezprostredne odstrániť.

V súčasnosti sú pomôcky na odstránenie psích výkalov dostupné v predajniach s chovateľskými potrebami, ale vhodné sú i mikroténové či papierové vrecká, servítky a pod.

Exkrementy je možné odkladať do všetkých zberných nádob na komunálny odpad, okrem nádob na separovaný zber – sklo, papier, plasty.

Pokuta za porušenie platných VZN na území obce

Za porušenie ustanovení VZN môže obec uložiť pokutu do výšky 33,- €.

Za porušenie sa považuje:

 • Neohlásenie každej zmeny skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny
 • Neprihlásenie psa do evidencie
 • Držiteľ psa umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v čl. 3 VZN č. 1/2021
 • Držiteľ psa neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane
 • Neoznámenie odcudzenia, zničenia alebo straty známky
 • Ak držiteľ psa nezabráni voľnému pohybu psa ani po dvoch písomných upozorneniach zo strany Obce Čerenčany
 • Ak osoba, ktorá psa vedie, neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol
 • Ak osoba, ktorá psa vedie, nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo ich iným spôsobom ohrozoval
 • Ak osoba, ktorá psa vedie, neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane
 • Ak osoba, ktorá psa vedie, nepreukáže evidenčnou známkou totožnosť psa:
 • Ak osoba, ktorá psa vedie, nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa
 • Ak osoba, ktorá psa vedie, neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo

Veterinárna starostlivosť

Minimálna zdravotná starostlivosť:

 • v 2. – 3. týždni veku: odčervenie
 • v 6. – 12. týždni veku: vakcinácia proti (psinka, hepatitída, parvoviróza, parainfluenze)
 • v 6. mesiaci veku: vakcinácia proti besnote pravidelne 1x v roku: povinná vakcinácia proti besnote

Odčervenie sa odporúča opakovať každé 2 týždne do veku 3 mesiacov, potom mesačne do veku jedného roka a potom 3-4 krát ročne. Odčervenie môžeme urobiť i sami doma, stačí kúpiť v lekárni alebo v predajni s chovateľskými potrebami tabletky a podľa váhy psa mu ich podať.

Vakcinácia proti psinkovému komplexu a proti besnote sa pravidelne opakuje v ročných intervaloch po celý život psa. Vakcinácia proti besnote je v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti povinná.

U psov sa zisťujú rozličné ochorenia, väčšina z nich sa lieči ľahko, ak sa včas diagnostikujú. Preto je nutné všímať si zmeny v prejavoch správania napr. kňučanie, smutný pohľad, suchý nos, hnačky, zvracanie, škrabanie sa alebo nervozita a ak pretrvávajú, môže to avizovať jeho ochorenie, a preto vyhľadajte veterinárneho lekára!

Výchova a socializácia psa

Výchova sa začína od chvíle, keď si psa prinesieme domov. Psíka by sme mali vychovávať tak, aby sa dokázal začleniť do našej rodiny a rešpektoval jej členov. Mal by zvládnuť nosenie obojku, vôdzky, náhubku, cestovanie autom, ako aj vychádzať s inými ľuďmi či psami. Pri výchove by sme nemali zabúdať ani na privykanie psa na manipuláciu: česanie, čistenie uší, či ošetrenie drobných zranení. Výchova psa a upevňovanie pozície „šéfa“, ktorého bude pes rešpektovať, prebieha po celý život. Nejde však o upevňovanie autority násilím, ale dôslednosťou, spravodlivým a priateľským prístupom a  dostatočnými  vedomosťami  v oblasti starostlivosti a správania psov.

Výcvik psa

Výcvik psa nadväzuje na jeho výchovu. Kedy s výcvikom začať? Základy niektorých povelov sa šteniatko môže učiť už od veku troch až štyroch mesiacov. Cvičenie je krátke, cviky sa často neopakujú a učia sa predovšetkým formou hry. Pomôcť s takouto formou výcviku vám môžu aj vo výchovno-výcvikových škôlkach pre šteniatka. S výcvikom základnej poslušnosti môžeme začať od pol roka veku psa. Výcvikom naučíme nášho psíka povely ako sadni, ľahni, zastať na mieste, chôdzu na vôdzke či privolanie. Prostredníctvom spoločne stráveného času sa naučíme s ním správne komunikovať, odhadnúť jeho správanie a pochopiť význam pochvaly a zákazu. 

Nepodporujte kúpu šteniatka od VEĽKOMNOŽITEĽOV, ktorí psy chovajú  v nevhodných podmienkach a za účelom zisku. Možno tým pomôžete jednému, ale ublížite mnohým ďalším. Kúpou  takéhoto zvieraťa sa vystavujete riziku získania psa s vážnymi zdravotnými a psychickými problémami.

Čo robiť v týchto prípadoch

Strata psa

Hneď po zistení straty psa by sa majiteľ mal pokúsiť o jeho svojpomocné vyhľadanie. Ak sa pes nenájde, je jeho majiteľ povinný do 30 dní oznámiť túto skutočnosť na Obecný úrad v Čerenčanoch a pes bude na základe vyplneného tlačiva odhlásenie psa z evidencie vyradený z evidencie.

Nález psa

V prípade, ak nájdete neznámeho psa, pokúste sa, ak je to možné, informovať jeho majiteľa. Majiteľa psa je možné zistiť podľa čísla na evidenčnej známke, ktorá by mala byť na obojku, ak je pes prihlásený do evidencie na Obecnom úrade v Čerenčanoch. Ak pes nemá obojok a ani žiadnu známku, je považovaný za túlavého psa a v tom prípade ho ohláste na Obecnom úrade v Čerenčanoch. V záujme vlastnej bezpečnosti sa k opusteným a túlavým psom nepribližujte.

Uhryznutie psom

Pri uhryznutí psom musí postihnutý bezodkladne vyhľadať lekársku pomoc.

Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný (ak nebol použitý v nutnej obrane alebo krajnej núdzi) oznámiť Obecnému úradu v Čerenčanoch. Obecný úrad vydá držiteľovi psa, ktorý uhryzol človeka, evidenčnú známku nebezpečného psa.

Majiteľ psa je povinný preukázať uhryznutej osobe a veterinárovi, že pes bol očkovaný proti besnote a bez meškania zabezpečiť jeho veterinárne vyšetrenie.

Obťažovanie okolia

V prípade, že pes svojim správaním (štekot, zavýjanie, znečisťovanie spoločných nebytových priestorov a pod.) obťažuje svoje okolie, je možné v zmysle § 127 Občianskeho zákonníka 47/1992 Z.z. podať na jeho majiteľa občiansko-právnu žalobu na Okresný súd v Rimavskej Sobote.

Voľný pohyb psov na verejných priestranstvách

V prípade, že spozorujete voľný pohyb psa bez priameho, bezprostredného dozoru osoby, ktorá psa vedie, na všetkých verejných priestranstvách nachádzajúcich sa v extraviláne a intraviláne obce oznámte uvedenú skutočnosť písomne s doloženou fotodokumentáciou označenou dátumom a časom na Obecný úrad v Čerenčanoch. Obecný úrad po zistení držiteľa/vlastníka psa upozorní listom o tejto skutočnosti.

Ochrana a týranie zvierat

Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný pri chove alebo držaní zvierat zabezpečiť ich ochranu a pohodu, ktorou zaručí jeho dobrý zdravotný stav, fyziologické a životné potreby, dostatočnú voľnosť pohybu, sociálne vzťahy, rozvíjanie jeho daností a fyziologické prejavy správania sa.

Týranie zvierat je každé konanie, ktorým sa spôsobí zvieraťu trvalé alebo dlhodobé poškodenie zdravia, poruchy správania, neprimeraná bolesť, poranenie alebo utrpenie, obmedzuje sa výživa a napájanie. Takéto konanie je v zmysle §22, odsek 2 a 3 Zákona č. 39/2007 Z. Z. o veterinárnej starostlivosti zakázané.

Zakazuje sa tiež dopovať zvieratá alebo im podávať chemické a omamné látky poškodzujúce ich zdravie, používať podnety, predmety alebo pomôcky vyvolávajúce bolesť, štvať zviera proti zvieraťu, používať zviera ako cenu v súťažiach, propagovať týranie zvierat alebo zápasy zvierat, použiť zviera ako živú návnadu, usmrtiť zviera bez primeraného dôvodu.

V prípade podozrenia na týranie psa sa obráťte na príslušníkov Policajného zboru (č. tel. 158).

Úhyn psa

Nález uhynutého psa na verejnom priestranstve alebo na miestnej komunikácii oznámte na Obecnom úrade, ktorý zabezpečí jeho odstránenie.

Nezařazeno

Obecný cintorín

Cintorín

Obecný rozhlas

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Kontakt

Adresa

Obec Čerenčany
S. Kollára 33/24
979 01 Čerenčany

Spojenie

Telefón: 047 / 581 18 07
Mobi: 0907 / 857 861

Email: obec@cerencany.sk

IČO:00649988                           DIČ: 2021275795        IBAN:SK25 0200 0000 0000   1722 0392 

Rimavská Sobota a okolie z neba

Rimavská Sobota a okolie z neba

 

TKO a SZ v  obci Čerenčany

Brantner dispečing 0902 980 955 

Brantner, tel:047/563 19 36

Výkup papiera od 9.00 hod. do 10.00 hod. pred OÚ