Obec Čerenčany
ObecČerenčany

Starostka obce Čerenčany

PhDr. Zuzana Študencová     

starostka

Funkčné obdobie 2014-2018 : (prvé) od 15. 12. 2014

Funkčné obdobie 2018-2022 : (druhé) od 23.11.2018

Funkčné obdobie 2022-2026: (tretie) od 28.11.2022

Narodená: 08. 01. 1981 v Hnúšti 

Rodinný stav: vydatá, 2 deti

Vzdelanie: 

VYSOKÁ ŠKOLA EKONÓMIE A MANAŽMENTU VEREJNEJ SPRÁVY V BRATISLAVE
Študijný odbor: Verejná správa a regionálny rozvoj 

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY V BRATISLAVE

Študijný odbor: Sociálna práca

Desatoro dobrého starostu

 1. Si starostom všetkých občanov, aj tých, ktorí ťa nevolili.
 2. Na čelo obce ťa postavila dôvera občanov. Byť prvým občanom v obci je veľké             vyznamenanie. Sľúb sám sebe na svoju česť a svedomie, že túto dôveru nesklameš.
 3. Pri výkone svojho čestného  úradu nerozlišuj  príslušníkov politických strán, ale viď v nich predovšetkým občanov.
 4. Usiluj sa podľa svojich síl a možností obce, aby si uľahčil život starým, chudobným a    práceneschopným občanom.
 5. Podporuj všetko, čo napomáha rozvoju školstva tvojej obce a rastu vzdelanosti. Nič lepšie ako dobré vzdelanie – okrem lásky a zdravia – našim deťom nemôžeme dať.
 6. Nezabúdaj na obecnú knižnicu,  aby poskytovala ušľachtilú zábavu a vzdelávala.
 7. Buď ústretovým podporovateľom  všetkého, čo prispieva ku  skrášleniu a zveľadeniu obce a ku zvýšeniu  kvality životného prostredia v prospech zdravia občanov.
 8. Naštuduj si najdôležitejšie právne predpisy a nauč sa ich využívať v praxi, aby tvoja obec napredovala a aby si nezabudol na nič, čo by mohlo byť tvojej obci prospešné a užitočné.
 9. Obecný majetok spravuj úzkostlivejšie a nakladaj s ním opatrnejšie, ako so svojím  vlastným majetkom. Ak premrháš svoj majetok – bude to len tvoja škoda, keď  premárniš majetok obci – prídeš o svoje dobré meno a  česť.
 10. Buď pre spoluobčanom príkladom dobrého človeka nielen  na funkcii  starostu, ale i  v súkromnom živote. Príklady priťahujú viac ako prázdne reči a dlhé dohovárania.

Právne postavenie a kompetencie 

Základnou jednotkou územnej samosprávy Slovenskej republiky je obec. Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Právne postavenie starostu upravuje viacero právnych predpisov.

Postavenie starostu ako jedného z orgánov samosprávy upravujú predovšetkým tieto zákony:

 • Ústava SR v článok 69,
 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.,
 • zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v z.n.p.,
 • zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z.n.p. a ďalšie.

Zákon o obecnom zriadení vymedzuje postavenie starostu takto:

 • starosta obce je verejný činiteľ,
 • je výkonným orgánom obce,
 • vykonáva obecnú správu,
 • zastupuje obec navonok.

Starosta obce spĺňa všetky zákonné podmienky na to, aby mohol byť chápaný ako verejný činiteľ:

 • je to volený funkcionár obce,
 • podieľa sa na plnení úloh štátu a spoločnosti,
 • využíva pri plnení úloh právomoci, ktoré mu boli zverené zákonom a je za plnenie týchto úloh zodpovedný.

Tým, že starosta obce je volený priamo občanmi, nie obecným zastupiteľstvom, svoje právne postavenie odvodzuje nie od právomocí odovzdaných obecným zastupiteľstvom, ale priamo od občanov ako nositeľov štátnej moci. Starosta obce nie je členom kolektívneho voleného obecného zastupiteľstva, má samostatné a nezávislé postavenie.
Starostu obce volia obyvatelia obce na štyri roky na základe všeobecného, rovného, priameho volebného práva tajným hlasovaním.

Funkcia starostuje podľa § 13, ods. 3 nezlučiteľná s funkciou:

 • poslanca obecného zastupiteľstva,
 • zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
 • štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou v ktorej   bol zvolený,
 • predsedu samosprávneho kraja,
 • vedúceho zamestnanca štátnej správy,
 • podľa osobitného zákona (napr. prokurátor alebo čakateľ prokuratúry).
 • Starosta obce je zákonom o obecnom zriadení a Ústavou SR konštituovaný ako najvyšší výkonný orgán obce a predstavený obce.

Starosta obce nie je zamestnancom obce a voľbou do funkcie sa mu nezakladá pracovnoprávny vzťah k obci.

Pretože nejde o voľbu s účinkami pracovnoprávneho vzťahu podľa § 27 ods. 3 Zákonníka práce, nie je možné so zánikom mandátu spájať dôsledky uvedené v § 65 ods. 2 Zákonníka práce.

Starosta obce nesmie byť pre výkon svojich kompetencií ukrátený vo svojich právach
Starosta obce nie je zamestnancom obce a voľbou do funkcie sa mu nezakladá pracovnoprávny vzťah k obci.

Právne postavenie starostu obce možno zhrnúť do týchto bodov:

 • funkcia starostu je verejnou funkciou, starosta obce je pri výkone tejto funkcie verejným činiteľom,
 • zvolením do funkcie starostovi nevzniká pracovný pomer s obcou,
 • Zákonník práce sa na výkon funkcie starostu uplatní len v tom prípade, ak to zákon výslovne uvádza alebo sa na Zákonník práce výslovne odvolávajú osobitné zákony,
 • výkon verejnej funkcie sa vykonáva v podobe krátkodobého alebo dlhodobého uvoľnenia zo zamestnania,
 • starosta obce má zo zákona nárok na plat podľa zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z.n.p.,
 • starosta má právo na náhradu výdavkov vynaložených na výkon funkcie,

Kompetencie starostu obce:

 • starosta ako štatutárny orgán obce,
 • starosta ako zamestnávateľ v pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom obce,
 • starosta ako správny orgán v administratívnych veciach obce,
 • starosta ako správca dane v prípade vyberania miestnych daní a poplatkov.

Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce.
Postavenie starostu ako štatutárneho orgánu nemožno stotožňovať so všeobecnou právnou úpravou štatutárneho orgánu podľa § 20 ods. 1 Občianskeho zákonníka alebo podľa § 13 ods. 1 ObchZ.

Právna úprava postavenia starostu obce ako štatutárneho orgánu vyplýva z osobitostí samosprávy, keď najvyšším orgánom samosprávneho celku je vždy kolektívny volený orgán (obecné zastupiteľstvo) a niektoré právomoci môže starosta vykonávať len so súhlasom zastupiteľstva (napr. nakladanie s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a pod.).

Starosta je štatutárnym orgánom v pracovnoprávnych vzťahoch obce. V súlade s § 9 Zákonníka práce právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch vykonávajú predovšetkým štatutárne orgány, iné orgány, pokiaľ to vyplýva z ich kompetencií alebo zamestnanci, ktorí sú štatutárnym orgánom poverení na výkon právomocí v pracovnoprávnych vzťahoch.

Samospráva

Obecný cintorín

Cintorín

Obecný rozhlas

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Kontakt

Adresa

Obec Čerenčany
S. Kollára 33/24
979 01 Čerenčany

Spojenie

Telefón: 047 / 581 18 07
Mobi: 0907 / 857 861

Email: obec@cerencany.sk

IČO:00649988                           DIČ: 2021275795        IBAN:SK25 0200 0000 0000   1722 0392 

Rimavská Sobota a okolie z neba

Rimavská Sobota a okolie z neba

 

TKO a SZ v  obci Čerenčany

Brantner dispečing 0902 980 955 

Brantner, tel:047/563 19 36

Výkup papiera od 9.00 hod. do 10.00 hod. pred OÚ